CALENDAR FISCAL
COMUNICATE DE PRESA BNR

Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară


06.05.2015

Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

06.05.2015

în şedinţa din 6 mai 2015, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an de la 2,0 la sută începând cu data de 7 mai 2015;
  • îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/-1,50 puncte procentuale de la +/-1,75 puncte procentuale. Astfel, începând cu data de 7 mai 2015, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se va reduce la 3,25 la sută pe an de la 3,75 la sută, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 0,25 la sută.
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Reducerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei ale instituţiilor de credit la nivelul de 8 la sută de la 10 la sută ţi menţinerea celor aplicabile pasivelor în valută la nivelul de 14 la sută începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015.

CA al BNR a analizat ţi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 8 mai 2015.

Cele mai recente date statistice atestă plasarea în continuare a ratei anuale a inflaţiei sub limita de jos a intervalului ţintei, pe fondul menţinerii la niveluri reduse a dinamicii anuale a preţurilor volatile ţi a inflaţiei din zona euro, al persistenţei deficitului de cerere agregată, al menţinerii la niveluri scăzute a preţurilor pe pieţele externe, precum şi al consolidării pe un palier inferior a anticipaţiilor inflaţioniste.

Rata anuală a inflaţiei a fost de 0,8 la sută în luna martie 2015, similară nivelului din luna decembrie 2014. Rata medie anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 0,9 la sută în luna martie 2015, iar rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum - indicator relevant pentru evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană - a scăzut la 1,2 la sută de la 1,4 la sută din luna decembrie 2014.

Creditarea în monedă naţională ţi-a consolidat traiectoria ascendentă, inclusiv ca urmare a măsurilor de relaxare a politicii monetare - scăderi succesive ale ratei dobânzii de politică monetară, îngustarea coridorului simetric asociat acesteia ţi reducerea treptată a ratelor rezervelor minime obligatorii. Ratele dobânzilor la creditele noi au atins niveluri minime istorice atât pe segmentul populaţiei, cât ţi pe cel al societăţilor nefinanciare. Stocul de credite în valută s-a diminuat în continuare pe fondul intensificării operaţiunilor de eliminare a împrumuturilor neperformante din bilanţurile instituţiilor de credit. Ponderea împrumuturilor în lei s-a majorat la 45 la sută din totalul creditului acordat sectorului privat, comparativ cu 35,6 la sută în luna mai 2012, menţinerea tendinţei ascendente a acestora fiind de natură să determine intrarea dinamicii anuale reale a creditului total în teritoriu pozitiv.

Economia românească a crescut în anul 2014 cu 2,8 la sută, recuperând reculul înregistrat după izbucnirea crizei financiare globale în 2008. în ultimul trimestru al anului trecut, PIB real s-a majorat cu 2,7 la sută în termeni anuali, evoluţia fiind susţinută de toate sectoarele economiei. Dinamica accelerată a consumului ţi perspectiva redresării investiţiilor creează premise favorabile consolidării creţterii economice în perioada următoare. Datele privind comerţul exterior indică o posibilă menţinere a deficitului de cont curent la valori sustenabile pe termen mediu.

în ţedinţa de astăzi, CA al BNR a analizat ţi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Comparativ cu evaluarea din luna februarie 2015, noua proiecţie trimestrială indică o traiectorie considerabil mai joasă a ratei anuale prognozate a inflaţiei. Revizuirea substanţială a acestei traiectorii decurge în principal din incorporarea măsurii privind reducerea cotei TVA pentru toate alimentele, băuturile nealcoolice ţi serviciile de alimentaţie publică la nivelul de 9 la sută de la 24 la sută începând cu 1 iunie a.c. Impactul scăderii cotei TVA pentru produsele ţi serviciile vizate (cu pondere de 32 la sută în coţul de consum) este aţteptat să determine valori în jur de zero ale ratei anuale a inflaţiei în perioada iunie 2015-mai 2016, reintrarea acesteia în intervalul de variaţie al ţintei urmând a se produce în ultimul trimestru al anului 2016.

Principalele riscuri la adresa actualei proiecţii decurg din persistenţa incertitudinilor asociate evoluţiilor din mediul extern, generate de situaţia din Grecia ţi din zona euro, de tensiunile geopolitice regionale ţi de divergenţa conduitelor politicilor monetare ale principalelor bănci centrale din lume.

în plan intern, din perspectiva nevoii de a spori capacitatea economiei româneţti de a atenua ţocurile externe, preocupările sunt legate de implementarea consecventă a mixului de politici macroeconomice agreat cu instituţiile internaţionale ţi accelerarea reformelor structurale. Incertitudini derivă totodată din efectele preconizatelor modificări ale cadrului fiscal, dar ţi din influenţa exercitată de caracteristicile anului agricol ţi de calendarul ajustării preţurilor administrate.

Pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an de la 2,0 la sută, începând cu data de 7 mai 2015 ţi continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar. în acelaţi timp, în scopul reducerii volatilităţii ratelor dobânzilor de pe piaţa monetară interbancară ţi al consolidării transmisiei semnalului ratei dobânzii de politică monetară, CA al BNR a decis îngustarea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/- 1,5 puncte procentuale de la +/- 1,75. Corespunzător acestora, începând cu 7 mai 2015, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 0,25 la sută, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se reduce la 3,25 la sută.

în scopul continuării armonizării graduale a mecanismului rezervelor minime obligatorii cu standardele în materie ale Băncii Centrale Europene, CA al BNR a hotărât reducerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei ale instituţiilor de credit la nivelul de 8 la sută de la 10 la sută începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015.

Perspectiva unei rate a inflaţiei apropiate de zero în următoarele trei-patru trimestre face ca aceste decizii de politică monetară să stimuleze activitatea de creditare într-o manieră care să sprijine creşterea economică sustenabilă ţi, în acelaţi timp, să menţină în teritoriu real pozitiv ratele dobânzilor la depozite.

CA al BNR reafirmă că deciziile sale vizează asigurarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare. Totodată, Consiliul de Administraţie apreciază că un mix echilibrat de politici macroeconomice, accelerarea reformelor structurale ţi păstrarea corelaţiei dintre productivitate ţi salarii, coroborate cu o intermediere financiară sustenabilă şi o remunerare corespunzătoare a depozitelor bancare sunt esenţiale pentru consolidarea economiei româneşti în cadrul procesului de convergenţă cu UE.

BNR reiterează că utilizarea şi dozarea adecvată a tuturor instrumentelor de care dispune, în condiţiile monitorizării atente a evoluţiilor interne şi ale mediului economic internaţional, sunt de natură să asigure îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, precum şi men?inerea stabilităţii financiare.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 8 mai 2015. Conform calendarului anunţat următoarea şedinţă CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 1 iulie 2015.


Video: Briefing de presă 6 mai 2015

x