CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Cum pot fi corectate erorile din deconturile de TVA. Fiscul a publicat procedura aplicabilă din 2016
Data 24-11-2015 14:43
Sursa www.avocatnet.ro
De la 1 ianuarie 2016, dată la care vor intra în vigoare atât noul Cod fiscal, cât și noul Cod de procedură fiscală, persoanele impozabile care vor cere Fiscului corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată vor trebui să respecte, ca și până acum, anumite instrucțiuni și proceduri de lucru. În acest sens, instituția a elaborat și a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin care să reglementeze, începând din 2016, regulile pentru corectarea greșelilor apărute în deconturile de TVA depuse de contribuabili.

Instrucțiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată fac parte dintr-un proiect de ordin lansat ieri în dezbatere publică de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Prevederile sale vor fi aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2016, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal și a noului Cod de procedură fiscală.

În proiectul de ordin al Fiscului se menționează faptul că, potrivit reglementărilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, erorile materiale din decontul de TVA pot fi corectate urmând o procedură aprobată prin ordin al președintelui ANAF.

În acest sens, instituția a preluat în noul proiect de ordin lansat în dezbatere publică instrucțiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile TVA, care apar în Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 179/2007.

Din proiectul de act normativ lansat de ANAF reiese că persoana impozabilă poate cere organului fiscal în evidența căruia este înregistrată în scopuri de TVA corectarea unor erori materiale apărute în deconturi.

De asemenea, corectarea poate fi făcută și la inițiativa organului fiscal. De corectarea acestui tip de erori se va ocupa compartimentul de specialitate din cadrul ANAF, care are atribuții de rambursare a TVA-ului.

Pentru a putea cere modificarea unor informații din cadrul decontului TVA, persoana impozabilă va completa o solicitare de corectare a erorilor materiale. Această cerere, alături de documente justificative, va fi depusă la registratura organului fiscal competent sau va fi trimisă prin poștă, prin scrisoare recomandată.

Mai departe, pe baza acestor documente, compartimentul de specialitate din cadrul ANAF va întocmi un referat în care vor fi menționate erorile constatate și modul în care acestea pot fi corectate. Apoi, organul fiscal va întocmi Decizia de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată, în care vor fi apărea diferențele în plus sau în minus față de suma declarată inițial de contribuabil.

În cazul în care, după corectarea erorilor, în decont va rezulta o sumă negativă de TVA, aceasta va fi preluată de către persoana impozabilă în decontul perioadei fiscale următoare comunicării deciziei de corectare, la secțiunea „Regularizări”, rândul „Soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată reportată din perioada precedentă, pentru care nu s-a solicitat rambursare”.

Dacă, în schimb, în decont se va regăsi o sumă pozitivă de TVA, aceasta va fi preluată în decontul perioadei fiscale următoare deciziei de corectare, la secțiunea „Regularizări”, rândul „Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente neachitată până la data depunerii decontului de TVA”.

În situația în care, după analiza documentelor prezentate de contribuabil, compartimentul de specialitate va considera că solicitarea de corectare a erorilor materiale din decontul de TVA nu se justifică, va fi întocmit un referat și o decizie privind respingerea solicitării. Acest document va conține, de asemenea, și motivația respingerii.

Important! Decizia de respingere va putea fi contestată la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Ce informații din decont pot fi modificate

Procedura de corectare a erorile materiale din deconturile TVA prevede corectarea a trei tipuri de erori materiale:

Erori de transcriere – preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anteriore, de exemplu);
Înregistrarea în decont a diferențelor de TVA de plată, constatate de organele de control, în alte rânduri decât cele stabilite prin reglementările legale în materie;
Erori provenind din înscrierea în decontul de TVA a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.
Atenție! Tot o eroare materială este considerată și situația în cazul în care contribuabilul omite să bifeze caseta pentru solicitarea TVA de rambursat. Acesta poate depune la organul fiscal competent o declarație pe propria răspundere prin care să confirme solicitarea rambursării TVA după corectarea acestei erori materiale. Declarația poate fi depusă până la data depunerii decontului de TVA aferent perioadei fiscale următoare, dar nu mai târziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont.

În cât timp pot fi corectate erorile

Potrivit proiectului de ordin al Fiscului, în vederea corectării decontului TVA, contribuabilii trebuie să respecte termenul de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale prevăzut de noul Cod de Procedură Fiscală, valabil de la 1 ianuarie 2016.

Cu alte cuvinte, este important de știut că dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.

Totodată, trebuie menționat faptul că, până la 31 decembrie 2015, termenul de prescripție de 5 ani începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor. În schimb, din 2016, acesta va începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală.

Cum se efectuează corectarea erorilor materiale, la inițiativa Fiscului

Atunci când organul fiscal se va sesiza în ceea ce privește existența unor erori în cadrul unui decont TVA, corectarea acestora se va face astfel:

în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidenţele de TVA), corectarea se va efectua, din oficiu, de compartimentul de specialitate;
dacă în decont se constată erori a căror cauză nu poate fi stabilită, compartimentul de specialitate va notifica în scris persoana impozabilă şi va solicita prezenţa acesteia la sediul său, cu documente justificative, pentru a da informaţii şi lămuriri necesare corectării erorilor semnalate. Solicitarea va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora şi locul stabilite pentru prezenţa persoanei impozabile; baza legală a solicitării; scopul solicitării; documentele pe care urmează să le prezinte persoana impozabilă (necesare corectării erorilor).
Când nu poate fi corectat decontul de TVA

Instrucțiunile menționate în proiectul de act normativ al ANAF menționează că există o singură situație în care corectarea decontului de TVA nu este posibilă. Mai precis, este vorba despre decontul de TVA pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru care se află în curs o derulare de inspecție fiscală.

Pe de altă parte, organul de inspecție fiscală poate da o dispoziție prin care să ceară corectarea erorilor materiale din decontul TVA. În această situație, contribuabilul trebuie să anexeze la cererea de corectare a erorii materiale și dispoziția de măsuri, în copie și original.

Stiri
x