CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Când EȘTI SCUTIT de la plata CONTRIBUȚIEI la SĂNĂTATE pentru CHIRII
Data 26-11-2015 14:30
Sursa www.evz.ro
În Monitorul Oficial 0879/24 noiembrie a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2963 din 18 Noiembrie 2015. Acesta aprobă procedura de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor“.

Astfel, veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt supuse contribuției individuale de sănătate în procent de 5,5%, conform procedurii prevăzute de art. 296^21 alin. (1) lit. I) din Codul fiscal.

În esență, din venitul brut contractat, se scade o cotă de cheltuieli forfetare de 25% în anul 2015, la care se datorează contribuția la sănătate, fără ca aceasta să nu depășească un plafon superior de 5 ori salariul mediu brut pe economie.

Începând cu 01 ianuarie 2016, cota de cheltuieli forfetare pentru aceste categorii de venituri, este de 40%.
Regulamentele comunitare stabilesc dreptul unei persoane fizice de a se asigura social într-un stat, fapt pentru care dacă aceeași persoană fizică realizează venituri dintr-un alt stat, în acest celălalt stat nu i se mai poate solicita plata unor asigurări sociale, scriu consultanții Bența Consult.

Această situație este clarificată și prin dispozițiile Deciziei Comisiei Centrale Fiscale nr. 2/2015, ale cărei proceduri de aplicare sunt adoptate prin prezentul act normativ.

Persoane scutite de plata CASS

În acest sens, persoanele fizice indiferent de cetățenie, de domiciliul stabil sau reședința, ce dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul unui alt stat membru, în spațiul economic European, în Elveția sau în alte state cu care România are un acord bilateral, nu sunt obligate în România la plata contribuției de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor.

Nu sunt obligate la plata contribuției de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, nici persoanele fizice provenind din state cu care România nu are acorduri de recunoaștere a asigurărilor sociale, când acestea nu au dreptul de ședere temporară mai mare de 90 de zile.

Declarația 602

În vederea scutirii la plată a contribuției de sănătate, persoanele fizice interesate depun la organul fiscal competent direct sau prin împuternicit, ”Declarația pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate” - formular 602.

Această declarație se depune însoțită de documentele justificative de încadrare în situațiile ce atestă scutirea, acestea fiind un document portabil A1, TR/R1 – formular privind legislația aplicabilă, PM/RO101 – certificat privind legislația aplicabilă și MD/RO101 – certificat privind legislația aplicabilă etc.

Data pentru depunerea acestor documente este la latitudinea contribuabilului, legiuitorul stabilind următoarea procedură:

- pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuției încă de la nregistrarea inițială a contractelor la ANAF, organul fiscal nu emite decizii de impunere privind plățile anticipate ale contribuției de sănătate;
- pentru persoanele ce depun declarația ulterior semnării contractelor de cedare a folosinței bunurilor, se desființează total sau parțial deciziile de impunere privind plata contribuției de sănătate de la data când sunt îndeplinite condițiile pentru scutire.

Declarația 602 se completează în două exemplare și se depune numai pe suport hărtie la organul fiscal. Aceasta se transmite la registratura organului fiscal, prin poștă cu confirmare de primire, însoțită de documentele justificative. Observăm că această procedură este aplicabilă contractelor de închiriere când impozitul se calculează de organul fiscal în baza declarațiilor de venit ale contribuabilului.

Deocamdată este neclară situația procedurii aplicabile pentru contractele de arendă, când plătitorul arendei reține impozitul și contribuția de sănătate prin stopaj la sursă. Să sperăm că se va clarifica și acest aspect cât mai curând.

Stiri
x