CALENDAR FISCAL

MIERCURI 16 OCTOMBRIE
Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilo ... [continuare]
STIRI

Titlu Eşti PFA impozitată în sistem real? Iată ce declaraţii trebuie să depui!
Data 28-01-2016 15:57
Sursa www.agroinfo.ro
Eşti PFA impozitată în sistem real? Iată ce declaraţii trebuie să depui, termenul limită până la care pot fi depuse şi cum ar trebui completate!

1. Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit anual

Declarația se depune la organul fiscal competent, astfel:

în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal;
în termen de 15 zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, venituri din activități agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură şi care încep o activitate în cursul anului fiscal;
în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părți, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;
pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv;
în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat;
până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, şi care au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;
până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul realizat (declaratia 200) , în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior;
2. Declarația 200 privind veniturile realizate în România

Această declarație se referă la veniturile realizate în anul anterior și se depune de contribuabilii care sunt impuși în sistem real.
Termen de depunere:
‐ anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;
‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

3. Declarația 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
Obligativitatea asigurarii în sistemul public de pensie se determină prin raportarea normei de venit anuale la cele 12 luni ale anului. Dacă rezultatul este mai mare decât baza minimă de calcul, respectiv 938 lei pe lună în 2015 (35% din 2.681 lei), este obligatorie plata contribuției.
Declarația se va depune:

în termen de 15 zile de la data înființării în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și norma de venit lunară este mai mare decât baza minimă de calcul (938 lei în 2016).
1 februarie, pentru persoanele care au desfășurat activitate în anul anterior și norma de venit lunară pentru anul curent este mai mare decât baza minimă de calcul.
4. Declarația 601 de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale

Aceasta se depune pe suport de hârtie la adminstrația financiară în raza căreia contribuabilul își are domiciliul de către cei care în cursul anului ajung în situația în care nu mai este obligatorie plata contribuției la pensie.

5. Declarația 392/B – declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul…

Această declarație se completează electronic de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 65.000 de euro, respectiv inferioară sumei de 220.000 lei.
Formularul se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Denise NIMIGEAN
jurist
denise@revista-ferma.ro

Declaraţiile se găsesc la adresa:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/toate_formularele_cu_explicatii/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsjENNDBydLfzMDd1CDN1NjfSDi_L1C7IdFQHpEYc5/#220

Stiri
x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x