CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Șase categorii de contribuabili pot beneficia, concret, de anularea sau reducerea penalităților de întârziere. Te numeri printre ei?
Data 01-02-2016 16:26
Sursa www.avocatnet.ro
Anul acesta, legislaţia din România oferă contribuabililor care înregistrează datorii la bugetul de stat posibilitatea de a beneficia, în anumite condiţii, de amânarea la plată a penalităţilor de întârziere şi a unor părţi din dobânzi sau chiar de anularea acestor obligaţii de plată accesorii. Cum cadrul legal prin care aceste prevederi pot fi acordate a fost creat la jumătatea lunii ianuarie, odată cu intrarea în vigoare a legii care aprobă actul normativ privind facilităţile fiscale, vă spunem azi ce contribuabili pot beneficia cu adevărat de respectivele facilităţi, dar şi condiţiile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.

OUG nr. 44/2015, publicată în luna octombrie 2015 în Monitorul Oficial, este actul normativ prin care a fost introdusă, în legislaţia românească, posibilitatea ca atât persoanele fizice, cât şi cele juridice sau entităţile fără personalitate juridică să poată beneficia de anularea penalităților de întârziere restante la 30 septembrie 2015, de reducerea la plată a unei cote de 54,2% din dobânda de întârziere, precum şi de reducerea la plată a unei cote de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data de 1 iulie 2010.

Totuşi, pentru a beneficia de facilităţile fiscale amintite, contribuabilii trebuie să îndeplinească câteva condiţii, cumulativ. Astfel, pentru anularea penalităţilor de întârziere, contribuabilii trebuie să achite, până la 31 martie, toate debitele principale restante la data de 30 septembrie 2015, faţă de bugetul de stat, respectiv să achite, nu mai târziu de 30 iunie, o cotă de 45,8% din dobânzile de întârziere sau o cotă de 22,9% din majorările de întârziere (în cazul în care contribuabililor le sunt aplicabile aceste majorări de întârziere - perioada anterioară intrării în vigoare a OUG nr.39/2010, adică 1 iulie 2010).

Facilităţile fiscale, care potrivit Ordinului MFP nr. 3831/2015 (act normativ care aprobă procedura de aplicare a prevederilor OUG nr. 44/2015) vor fi acordate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin organele fiscale subordonate, sau direcțiile de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice (MFP), sunt următoarele:

amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal competent de intenţia lor
şi

anularea obligaţiilor de plată accesorii, posibilă după îndeplinrea cumulativă a condiţiilor prevăzute de OUG nr. 44/2015.
Cine sunt, concret, beneficiarii facilităţilor fiscale?

Plecând de la prevederile primelor patru articole din OUG nr. 44/2015, specialiştii Departamentului de litigii şi dispute fiscale din cadrul EY România au identificat şase categorii de contribuabili care pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute.

Potrivit acestora, există următoarele şase tipologii de contribuabili beneficiari ai facilităţilor fiscale:

contribuabilul care nu a declarat obligaţii fiscale cu termen de plată la 30 septembrie 2015 (cu menţiunea că, potrivit experţilor de la EY România, în această categorie se încadrează şi contribuabilul care nu a declarat absolut nimic - situaţie ce va isca, în opinia specialiştilor, numeroase controverse);

contribuabilul inspectat anterior datei de 30 septembrie 2015, căruia i s-a comunicat decizia de impunere anterior acestei date;

contribuabilul care a declarat, dar nu a plătit obligaţiile fiscale până la data de referinţă (30 septembrie2015);

contribuabilul care depune declaraţie rectificativă ulterior datei de referinţă (30 septembrie 2015), dar nu mai târziu de 31 martie 2016, respectiv nu mai târziu de 2 noiembrie 2015 dacă anterior datei de referinţă a fost emis aviz de inspecţie;

contribuabilul care a declarat şi a plătit cu întârziere obligaţiile principale până la data de referinţă, dar nu a achitat obligaţiile accesorii;

contribuabilul aflat în inspecţie fiscală la 21 octombrie 2015, indiferent de data finalizării inspecţiei şi comunicării deciziei de impunere.

Totuşi, pentru a beneficia de acordarea facilităţilor fiscale reglementate de primele două articole ale OUG nr. 44/2015 (anularea penalităților de întârziere, precum și a unei cote de 54,2% din dobânzi), contribuabilii enumeraţi anterior au de îndeplinit mai multe condiţii, după cum urmează:

existenţa unei decizii/declaraţii de impunere la data de referinţă, respectiv depunerea unei declaraţii de impunere/rectificative până la 31 martie 2016;
toate obligaţiile principale scadente la 30 septembrie 2015 sunt stinse până la 31 martie 2016;
accesoriile neeligibile, stabilite prin acte de impunere comunicate până la 31 martie 2016, sunt stinse până la 30 iunie 2016;
accesoriile neeligibile, stabilite prin acte de impunere comunicate după 31 martie 2016, sunt stinse în termenul prevăzut de art. 156 alin. (1) din noul Cod de procedură fiscală (respectiv până la data de 5 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună sau până la data de 20 a lunii următoare, dacă data comunicarii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună);
toate obligaţiile de plată principale, cu termene de plată aferente perioadei 1 octombrie 2015 - 31 martie 2016 sunt stinse până la data depunerii cererii de anulare (cel târziu 30 iunie 2016).
cererea de anulare a fost depusă până la 30 iunie 2016, iar toate declaraţiile fiscale au fost depuse până la data depunerii respectivei cereri.
În ceea ce priveşte situaţia reglementată la art. 3 din actul normativ menţionat, în care contribuabilul a plătit cu întârziere, până la data de referinţă (30 septembrie 2015), obligaţiile principale, dar nu a achitat obligaţiile fiscale accesorii, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acordarea facilităţilor fiscale sunt:

existenţa unei declaraţii de impunere cu privire la obligaţiile fiscale principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015;
aceesoriile eligibile (penalitățile de întârziere și dobânzile ce pot forma obiectul anulării) sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015;
accesoriile neeligibile (o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 și stinse până la această dată) sunt stinse, prin orice modalitate de plată, până la 31 martie 2016;
cererea de anulare a fost introdusă până la 30 iunie 2016, sub sancţiunea decăderii.
Ce se întâmplă în cazul existenţei unei inspecţii fiscale?

Pentru ipoteza prevăzută la art. 4 din OUG nr. 44/2015, respectiv existenţa unei inspecţii fiscale în curs la data de 21 octombrie 2015, indiferent de data finalizării acesteia şi comunicării deciziei de impunere, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acordarea facilităţilor fiscale sunt următoarele:

diferențele de obligații de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse în termenul prevăzut de art. 156 din Codul de procedură fiscală: până la data de 5 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună sau până la data de 20 a lunii următoare, dacă data comunicarii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună;
accesoriile neeligibile (o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor prevăzute mai sus) sunt stinse în acelaşi termen prevăzut de art. 156 din Codul de procedură fiscală;
cererea de anulare a accesoriilor a fost introdusă în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.
Paşii procedurali: Cum soliciţi Fiscului anularea penalităţilor de întârziere?

După ce se asigură că îndeplinesc condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale, contribuabilii trebuie să notifice organul fiscal competent cu privire la intenţia lor de a beneficia de aceste avantaje. Efectul depunerii unei astfel de notificări constă în suspendarea executării silite a accesoriilor eligibile (penalităţi de întârziere şi o cotă de 54,2% din dobânzile de întârziere) până la soluţionarea sa.

Notificarea ce trebuie depusă în acest sens nu este un formular standard, după cum specialiştii ANAF au confirmat recent, în cadrul sesiunii de asistenţă şi îndrumare online pentru contribuabili, organizată în fiecare zi de miercuri pe pagina de Facebook a instituţiei.

Totodată, notificarea nu are un termen-limită de depunere, dar în situația în care un contribuabil doreşte să beneficieze de amânarea la plată a obligațiilor fiscale accesorii, aceasta trebuie depusă la organul fiscal. Reprezentanţii ANAF au atras atenţia că în cazul în care nu se depune notificarea, obligațiile fiscale accesorii nu vor fi amânate la plată.

Prin urmare, documentul va fi întocmit de contribuabilul interesat şi va cuprinde următoarele elemente:

datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii;
data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.
Notificarea va fi soluţionată în cel mult cinci zile de la înregistrarea acesteia, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii. Potrivit informaţiilor furnizate de specialiştii Departamentului de litigii şi dispute fiscale a EY România, efectul acestei măsuri va reprezenta cuantificarea accesoriilor eligibile şi prelungirea termenului de suspendare, până la soluţionarea cererii de amânare (30 iunie 2016).

Notă: Dacă pe perioada amânării este emisă o decizie de accesorii, va fi emisă şi o decizie de modificare a deciziei de amânare.

În baza notificării, organul fiscal competent va emite şi comunica:

contribuabilului, decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii;
instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite prin poprire.
Important! Notificarea va fi depusă de contribuabil la registratura organului fiscal competent sau va fi comunicată prin poștă, prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. Anexat acestui articol găsiţi un model de notificare pentru persoane juridice, propus de AvocatNet.ro.

Ulterior depunerii notificării, contribuabilii vor depune la organul fiscal la care sunt arondaţi o cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, până cel mai târziu la data de 30 iunie 2016. Cererea de anulare va avea ca efect emiterea deciziei de accesorii până la data stingerii obligaţiilor de plată principale (aceasta fiind condiţia pentru depunerea cererii).

Atenţie! Specialiştii de la EY România atrag atenţia că obligaţiile de plată accesorii neeligibile (respectiv cota de 45,8% din dobânzile de întârziere sau, după caz, cea de 22,9% din majorările de întârziere) din noua decizie de accesorii trebuie stinse în termenul prevăzut de art. 156 alin (1) din Codul de procedură fiscală - până la data de 5 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună sau până la data de 20 a lunii următoare, dacă data comunicarii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

La fel ca şi în cazul notificării, cererea va fi depusă la registratura organului fiscal competent sau va fi comunicată prin poştă, prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, fără a fi necesare alte documente.

Cererea de anulare a accesoriilor trebuie să cuprindă următoarele elemente:

datele de identificare a contribuabilului: numele şi prenumele acestuia sau, după caz, a reprezentantului/împuternicitului, denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax, adresă de e-mail;
obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii, cu precizarea facilităţilor solicitate;
precizarea perioadei fiscale, a scadenței, precum și a sumei, în cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adăugată înscrisă în rândurile de regularizare;
data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.
Important! Cererea de anulare poate fi depusă până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. Depunerea ulterioară acestui termen este considerată tardivă, iar contribuabilul nu va mai putea beneficia de facilităţile amintite.

După ce cererea de anulare a accesoriilor va ajunge la organul fiscal, acesta va avea cinci zile lucrătoare la dispoziţie pentru a emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale aferente.

Pentru a beneficia de facilitățile prezentate mai sus, contribuabilul poate depune fie o singură cerere pentru toate facilitățile, fie câte o cerere pentru fiecare facilitate.

Notă: Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, organul fiscal va emite decizia de anulare. În cazul emiterii unei decizii de respingere, audierea contribuabilului este obligatorie. În caz contrar, acesta poate formula o contestaţie fiscală.

Stiri
x