CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Din 2016, și persoanele fizice cu obligații fiscale restante sunt adăugate pe listele publice ale datornicilor
Data 04-02-2016 15:30
Sursa www.avocatnet.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a adoptat procedura de publicare a listelor datornicilor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile noului Cod de procedură fiscală. Concret, din acest an, pe listă se vor regăsi și debitorii persoane fizice, nu doar persoanele juridice, ca până acum.

Fiscul a aprobat prin Ordinul nr. 558/2016, care a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016 și care a intrat în vigoare la data publicării, o nouă procedură de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

Până acum, această procedură era reglementată de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, despre care AvocatNet.ro a scris aici.

Concret, în Cartea I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției", la Titlul I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante", era stipulat faptul că Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și autoritățile administrației publice locale au obligația de a aduce la cunoștința publică lista contribuabililor, persoane juridice, „care înregistrează obligații restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic pentru asigurări sociale de sănătate și la bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, totalul obligațiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenți în care s-au înregistrat obligații restante, cuantumul obligațiilor restante, precum și modalitatea de colectare a acestora aplicată de organele competente ale autorităților publice sus-menționate”.

Totuşi, obligaţia organelor fiscale de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante a fost preluată, de la 1 ianuarie, în Codul de procedură fiscală, vizate fiind inclusiv persoanele fizice. Aşadar, începând din acest an, conform Ordinului ANAF nr. 558/2016, pe lista amintită nu vor apărea numai persoanele juridice, ci și persoanele fizice.

Astfel, pentru a descuraja acumularea de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice și juridice, organele fiscale centrale vor publica pe pagina de internet a Fiscului lista debitorilor „care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale”.

Listele vor conține obligațiile fiscale restante existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei, se mai arată în actul normativ citat.

Potrivit ordinului ANAF recent intrat în vigoare, obligațiile fiscale restante sunt:

obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;
diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.
În același timp, actul normativ menționează și tipurile de obligații fiscale care nu sunt considerate obligații fiscale restante, după cum urmează:

obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.
Au fost stabilite o serie de plafoane

Fiscul a stabilit că, începând din acest an, nu vor mai face obiectul publicării în lista sus menționată obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub plafoanele următoare:

a) 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;
d) 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).
Ce va cuprinde, mai exact, lista debitorilor?

Potrivit actului normativ adoptat de Fisc, lista datornicilor la bugetul de stat va cuprinde:

Denumirea/numele și prenumele debitorilor;
Codul de identificare fiscală – în cazul persoanelor juridice;
Localitatea domiciliului fiscal – în cazul persoanelor fizice (nu va fi menționat codul numeric personal);
Cuantumul total al obligațiilor fiscale restante.
Acesta din urmă va fi împărțit, la rândul său, în două, după cum urmează:

obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;
obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor de atac asupra acestora.
Notă: Informațiile despre obligațiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidențelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.

Cu 15 zile înainte de publicarea listei, organul fiscal central va comunica debitorului o notificare. De menționat că, dacă vor exista „neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării”.

Trebuie să știți că, de anul acesta, notificarea în ceea ce privește obligațiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcționează.

În continuare, procedura arată că Fiscul va actualiza și publica lista debitorilor și cuantumul acestor obligații „trimestial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare”.

Atenție! În ceea ce privește persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, lista va cuprinde atât informații referitoare la obligațiile fiscale restante datorate de persoana fizică, precum și obligațiile fiscale datorate din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere.

Ștergerea din lista datornicilor, în 15 zile de la achitarea datoriilor

Actul normativ recent intrat în vigoare mai menționează faptul că organul fiscal central va opera, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care își achită obligațiile. Concret, ca și până acum, în 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale restante, acestea vor fi eliminate din listă.

Stiri
x