CALENDAR FISCAL

MIERCURI 25 SEPTEMBRIE
Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2017

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferen ... [continuare]
STIRI

Titlu Bilanțurile simplificate pe 2015: Cine trebuie să le depună până la sfârșitul lunii mai
Data 12-05-2016 14:08
Sursa www.avocatnet.ro
Sistemul simplificat de contabilitate, folosit până anul trecut, a fost înlocuit începând cu 1 ianuarie 2015 cu sistemul european de raportare financiară simplificat. Astfel, acest sistem se aplică pentru prima dată pentru situațiile financiare pe anul 2015, care se depun până pe 30 mai 2016. Concret, numai două categorii de entități pot întocmi bilanțuri simplificate.

Anul trecut a fost ultimul în care s-au putut depune bilanțuri simplificate conform formatului prevăzut de Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 2239/2011. Sistemul simplificat de contabilitate a fost înlocuit, începând cu 1 ianuarie 2015, cu sistemul european de raportare financiară simplificat, prevăzut de Ordinul MFP nr. 1802/2014.

La începutul lunii februarie, au intrat în vigoare regulile pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile pentru anul fiscal 2015, care au fost aprobate prin Ordinul MFP nr. 123/2016.

Concret, pentru situațiile financiare pe anul 2015, care se depun până pe 30 mai 2016, trebuie aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014, cel care a reclasificat firmele, pe baza regulilor europene, în trei categorii.

Firmele sunt clasificate în funcție de active și cifra lor de afaceri

Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, care se aplică și în acest an, clasifică firmele în trei categorii, pe baza unor criterii de mărime prevăzute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Mai precis, firmele sunt grupate în microentități, entități mici, entități mijlocii și mari.

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.
Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Potrivit Ordinului MFP nr. 1802/2014, o firmă trebuie să analizeze permanent, pentru fiecare dată a bilanţului, dacă a depăşit, respectiv a încetat să depăşească criteriile de mărime corespunzătoare.

Concret, entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească criteriile de mărime. Ca urmare, modificarea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie.

Notă: Prin două exerciţii financiare consecutive se înţelege exerciţiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale şi exerciţiul financiar curent, pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale.

În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale prescurtate sau situații financiare anuale cu cinci componente, precum și situații financiare anuale „în formatul aplicabil microentităților”. De menționat că, pentru al doilea exerciţiu financiar de raportare, aceste entităţi analizează indicatorii determinaţi din situaţiile financiare ale anului precedent şi indicatorii determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, întocmind situaţii financiare anuale în funcţie de criteriile de mărime înregistrate.

Doar microentităţile şi entităţile mici pot întocmi bilanțuri simplificate

Conform dispozițiilor valabile în prezent, începând din acest an, microentitățile și entitățile mici sunt singurele categorii de firme care pot întocmi un bilanț prescurtat.

Mai exact, microentitățile și entitățile mici au obligația să întocmească un bilanț prescurtat, într-un format prevăzut în Ordinul MFP nr. 1802/2014. Acesta cuprinde următoarele elemente:

A. Active imobilizate

I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare

B. Active circulante

I. Stocuri
II. Creanţe (sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
III. Investiţii pe termen scurt
IV. Casa şi conturi la bănci

C. Cheltuieli în avans

D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E. Active circulante nete/datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

I. Venituri în avans

J. Capitaluri proprii

I. Capital subscris
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

Microentitățile depun și un cont prescurtat de profit și pierdere

De asemenea, pe lângă bilanțul prescurtat, microentitățile trebuie să întocmească și un cont prescurtat de profit și pierdere, care să prezinte separat:

cifra de afaceri netă;
alte venituri;
costul materiilor prime şi al consumabilelor;
cheltuieli cu personalul;
ajustări de valoare;
alte cheltuieli;
impozite;
profit sau pierdere.
Mai mult, microentitățile au obligația să anexeze și alte două formulare: „Date informative” şi „Situaţia activelor imobilizate”, conform Ordinului ANAF nr. 123/2016.

Notă: Formatul bilanţului prescurtat şi cel al contului de profit şi pierdere nu se modifică de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri excepţionale sunt permise totuşi abateri de la acest principiu pentru a se oferi o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţii. Astfel de abateri şi justificările corespunzătoare se prezintă în notele explicative la situaţiile financiare.

Totodată, microentitățile nu au obligația elaborării notelor explicative la situațiile financiare anuale. Totuși, acestea trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informații:

politicile contabile adoptate, inclusiv:
bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile;
orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate;
valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii contingente neincluse în bilanţ, indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a fost acordată; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate sau asociate;
suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunţat, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.
Menționăm că microentitățile trebuie să elaboreze și Raportul administratorilor, care oferă informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume:

motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă.
Notele explicative, obligatorii pentru entitățile mici

Tot Ordinul MFP nr. 1804/2014 a stabilit că entitățile mici trebuie să întocmească situații financiare anuale care să cuprindă, pe lângă bilanțul prescurtat, și contul de profit și pierdere, precum și notele explicative. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative” şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”. Opțional, aceste firme pot să întocmească și situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Modificările capitalurilor proprii ale unei entităţi între începutul şi finalul perioadei de raportare reflectă creşterea sau reducerea activului net în cursul perioadei, se arată în actul normativ al Finanțelor. „În situaţia modificărilor capitalului propriu se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile, respectiv ajustarea rezultată din contabilizarea pe seama rezultatului reportat a modificărilor de politici contabile”, se mai arată în Reglementările contabile cuprinse în Ordinul MFP nr. 1804/2014.

Situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie să raporteze fluxurile de trezorerie din cursul perioadei, clasificate pe activităţi de exploatare, de investiţii şi de finanţare. Potrivit reglementărilor în vigoare, fluxurile de trezorerie sunt intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente de numerar.

Important! Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mici şi microentităţilor se verifică, după caz, de către cenzori, potrivit legii.

Potrivit legislației în vigoare, pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, încadrarea în criteriile de mărime amintite la începutul articolului se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale exerciţiului financiar precedent celui de raportare şi a indicatorilor determinaţi pe baza datelor din contabilitate şi a balanţei de verificare încheiate la sfârşitul exerciţiului financiar curent, utilizându-se cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

Stiri
x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x