CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu De azi, firmele pot cere statului până la 20.000 de lei pentru a-şi cumpăra maşină electrică
Data 27-06-2016 14:46
Sursa www.avocatnet.ro
Conform legislaţiei aplicabile în prezent, persoanele juridice care vor să-şi cumpere maşini electrice noi pot cere statului, de azi începând, sume de până la 20.000 de lei. De altfel, regulile în baza cărora se pot obţine banii pentru achiziţionarea vehiculelor prietenoase cu mediul sunt cuprinse într-un act normativ recent al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), iar paşii pe care trebuie să îi urmeze firmele pentru a obţine ecotichetul sunt prezentaţi în articolul de faţă.

Detaliile legate de achiziţionarea maşinilor electrice noi sunt cuprinse anul acesta în Ordinul MMAP nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

Practic, prin programul "Rabla Plus", aşa cum mai este numit de autorităţi, Guvernul vrea să încurajeze achiziţionarea de maşini prietenoase cu mediul, adică acele autovehicule nepoluante şi eficiente energetic. De altfel, programul de promovare a vehiculelor electrice se desfăşoară anual, la nivel naţional, iar în acesta se pot înscrie, în egală măsură, persoanele fizice, cele juridice, dar şi entităţile fără personalitate juridică (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale/ familiale).

Concret, potrivit actului normativ citat, firmele interesate să achiziţioneze maşini electrice noi pot solicita statului un ecotichet în valoare de:

20.000 de lei, pentru a cumpăra o maşină nouă pur electrică;
5.000 de lei, pentru a cumpăra o maşină nouă electrică hibridă cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.
Firmele se pot înscrie anul acesta şi în programul "Rabla", astfel încât acestea au posibilitatea să cumuleze ecotichetul de 20.000 de lei cu prima de casare de 6.500 de lei, obţinând, astfel, 26.500 de lei pentru a cumpăra o maşină pur electrică, în schimbul casării unui automobil mai vechi de opt ani.

"Solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete", se precizează în Ordinul MMAP nr. 955/2016, ceea ce înseamnă că unei persoane care cumpără două automobile electrice noi îi vor fi acordate două ecotichete.

Totodată, potrivit aceluiaşi document, echotichetul se scade din preţul de comercializare (TVA inclus) al vehiculului nou electric sau hibrid, diferenţa fiind suportată de către persoana juridică ce solicită ecotichetul din surse de finanţare proprii sau complementare (credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar).

Normele în vigoare definesc autovehicul nou pur electric ca fiind orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat/ă ca vehicul cu emisii poluante zero şi care trebuie să fie înmatriculate pentru prima oară.

De cealaltă parte, autovehiculul nou electric hibrid este acel vehicul care, pentru a-şi asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) şi care are o sursă de alimentare externă ("plug-in") şi care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

În cazul companiilor, ecotichetul se acordă în baza schemei "Ajutor de minimis pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic". Firmele pot solicita, prin intermediul cererii de finanţare, echivalentul în lei a cel mult 200.000 de euro (sau 100.000 de euro, în cazul celor ce activează în transporturi rutiere).

Notă: Potrivit unui anunţ recent al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), sesiunea de înscriere a firmelor în programul "Rabla Plus" începe chiar astăzi şi se va încheia la 21 octombrie.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească firmele

Conform Ordinului MMAP nr. 955/2016, în cadrul programului "Rabla Plus" se pot înscrie şi operatorii economici cu personalitate juridică. Astfel, solicitanţii persoane juridice pot obţine ecotichetul de 5.000 sau 20.000 de lei dacă îndeplinesc o serie de condiţii, după cum urmează:

să obţină din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare;
să se înscrie la un producător validat pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;
să cumpere autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.
Pe lângă respectarea condiţiilor enumerate anterior, ghidul programului "Rabla Plus" mai stabileşte şi o serie de criterii de eligibilitate pentru firmele care doresc să participe, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic. Concret, criteriile de egibilitate pentru companii sunt următoarele:

să acţioneze în nume propriu;
să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu;
reprezentantul legal să nu fie înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
să nu se afle în stare de insolvenţă sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională sau sub administrare specială, să nu aibă suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice sau să nu se afle într-o altă situaţie similară legal reglementată. De asemenea, să nu facă obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României, iar solicitantul să nu sponsorizeze activităţi cu efect negativ asupra mediului şi să nu fie înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;
să nu fi fost şi să nu fie subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri;
valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de trei ani consecutivi (doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar.
să nu fi obţinut sau să fie pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare.
Ce documente cuprinde dosarul de participare

Ulterior îndeplinirii condiţiilor de mai sus, persoanele juridice se pot prezenta, pentru înscrierea în program, la orice producător validat de AFM, acolo unde trebuie să depună un dosar de participare cu următoarele documente preliminare:

cererea de finanţare semnată şi stampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia (original);
împuternicirea, dacă este cazul (original);
certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice (original sau copie legalizată);
certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată catre bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor (original sau copie legalizată);
certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul (original sau copie legalizată);
certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM (original sau copie legalizată);
certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne (original sau în copie legalizată);
declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii trei ani, respectiv doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original;
declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, care trebuie să conţină activităţile principale, sectoarele în care solicitantul îşi desfăşoară efectiv activitatea, precum şi activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora, conform Certificatului Constatator) - în original.
Ce paşi urmează firmele pentru a-şi cumpăra maşini electrice noi

Potrivit ordinului citat, dosarul de acceptare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura AFP, dar acesta "poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere".

În mod obligatoriu, pe plic trebuie să fie înscrise denumirea completă a solicitantului şi adresa sediului/sediului social/sediului profesional, titlul "Dosar de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic" - solicitant operator economic cu personalitate juridică, perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

După verificarea documentelor şi introducerea datelor companiei în sistemul informatic al autorităţilor, producătorul auto eliberează nota de înscriere. Apoi, cel târziu până la data de 25 noiembrie 2016, producătorul şi solicitantul trebuie să se ocupe de formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou. La acest ultim pas, producătorul scade din preţ cuantumul ecotichetului (şi, dacă este cazul, al primei de casare) şi eliberează factura şi certificatul de conformitate.

Atenţie! Cei care vor să cumuleze ecotichetul cu prima de casare (şi să obţină astfel o sumă de până la 26.500 de lei) trebuie să caseze o maşină veche de cel puţin opt ani.

Stiri
x