CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Agenda fiscală a lunii iulie: Ce taxe trebuie să plătiți și ce declarații aveți de depus la ANAF luna aceasta
Data 05-07-2016 15:58
Sursa www.avocatnet.ro
În iulie, contribuabilii au cele mai multe obligaţii de îndeplinit în ziua de 25, când trebuie depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) peste zece formulare. AvocatNet.ro a alcătuit lista completă a obligațiilor fiscale stabilite de Fisc pentru luna în curs, cu mențiunea că aceasta diferă în funcție de tipul contribuabilului, de domeniul său de activitate, precum și de forma de organizare a afacerii sale.

Joi, 7 iulie, trebuie să depuneți:

Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, Formular 092. Se depune de contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

11 iulie este termenul pentru:

Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, Formularul 010. Se depune de către persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române, Formularul 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului legal de scutire. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, Formularul 070. Se depune de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.

Declaratia de mențiuni privind anularea înregistrării de TVA în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul Fiscal, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, Formularul 096. Se depune de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşeşte plafonul de scutire prevăzut pentru întreprinderi mici, conform art. 310 alin. (1), respectiv alin. (5) din Codul Fiscal.

Important! Tot până pe 11 iulie trebuie plătite și taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, precum și impozitul pe spectacole. Taxa mai sus amintită trebuie plătită de orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, și se varsă la bugetul local de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate.

În altă ordine de idei, impozitul pe spectacole trebuie achitat către stat de către orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România.

Următoarele raportări le puteți face până pe 15 iulie:

Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna... anul... (Anexa nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna... anul... (Anexa nr. 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna... anul..., pentru luna precedentă (Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice).

Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna..., pentru luna precedentă (Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice).

Situația centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă (Anexa nr. 19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă (Anexa nr. 12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă (Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă (Anexa nr. 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă (Anexa nr. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă (Anexa nr. 16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă (Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile.

Jurnalele pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr. 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)sau navigație (Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depun de antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare.

Jurnalele pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr. 30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depun de antrepozitarii autorizați pentru depozitare.

Situația centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă (Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat.

Evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă (Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.

Important! Cu toate că nu este declarație fiscală, AvocatNet.ro vă reamintește că, până pe 15 iulie, trebuie depusă declarația INTRASTAT, al cărei prag valoric este de 500.000 de lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri și de 900.000 de lei pentru expedierile intracomunitare de bunuri. Termenul limită de transmitere a acestei declarații îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referință, chiar dacă într-o lună aceasta este o zi liberă, precum sâmbăta sau duminica. Totuși, declarația poate fi depusă online și în prima zi lucrătoare care urmează datei de 15 (dacă aceasta este o zi liberă), fără penalități.

Declarațiile cu termenul pe data de 20 iulie:

Declarația specială de taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES) se depune de persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune persoanelor neimpozabile.

Declarația specială de taxă pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent se depune de persoanele impozabile stabilite în U.E., dar în alt stat membru decât statul membru de consum care prestează servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune către persoane neimpozabile.

Până pe 25 iulie puteți transmite către Fisc:

Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, Formular 097. Se depune de către persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei, de persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, Formular 100. Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat.

Declarația privind distribuirae între asociați a veniturilor și cheltuielilor, Formular 104. Se depune de către:

persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, Formular 112. Aceasta se depune pentru luna precedentă de către:

persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente, instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului, precum și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
De asemenea, formularul 112 se depune pentru trimestrul precedent de către contribuabilii prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal.

Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul peronal, aferente semestrului precedent, Formular 208. Documentul se depune de către notarii publici.

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, Formular 224. Se depune de către persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formular 300. Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, Formular 301. Se completează de persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, Formular 307. Se depune de persoanele impozabile prevazute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) și g) din Codul fiscal.

Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit.h) din Codul fiscal, Formularul 311. Se depune de persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Codul fiscal și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formular 390 VIES. Se depune de contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Codul fiscal.

Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, Formularul 394. Se depune de către:

persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Codul fiscal, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin.(1) din Codul fiscal;
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
Atenție! Declarația 394 nu se depune pe zero.

Cererea de restituire a accizelor de către importatori pentru trimestrul precedent (Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de către beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații).

Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță pentru trimestrul precedent (Anexa nr. 39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Se depune de către vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță.

Important! Cu toate că nu este declarație fiscala, AvocatNet.ro vă reamintește că, până pe 25 iulie, trebuie depusă declarația privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (inclusiv ecotaxa). În prezent, se datorează o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase (inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării) obținute de către generatorul deșeurilor, iar această obligație o au operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor (potrivit EY, sumele se rețin prin stopaj la sursă de către aceștia).

Ce impozite și taxe aferente lunii iunie trebuie plătite?

În afară de depunerea declarațiilor mai sus amintite, contribuabilii trebuie să plătească până pe 25 iulie următoarele taxe și impozite:

TVA;
Impozite datorate bugetului de stat:
impozit pe țițeiul și gazele naturale din producția internă;
impozit pe veniturile nerezidenților;
impozit pe profit aferent trimestrului II 2016 (sistem real sau plăți anticipate);
impozit pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul II 2015;
impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul);
impozit pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă;
impozit pe veniturile din dividende plătite în luna iunie;
impozit pe veniturile din dobânzi;
impozit pe alte venituri din investiții;
impozit pe veniturile din pensii;
impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc;
impozit pe veniturile din alte surse;
vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;
Contribuții datorate bugetului asigurărilor de stat și fondurilor speciale:
contribuția de asigurări sociale (pensii);
contribuția la asigurările sociale de sănătate;
contribuția la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj;
contribuția de asigurăre pentru accidente de muncă și boli profesionale;
Impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală (prima rată 50% - plată anticipată);
Accize.
De asemenea, tot până pe 25 iulie trebuie achitat și impozitul reținut la sursă în luna precedentă. Acesta trebuie achitat de contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din premii și jocuri de noroc, obținute de nerezidenți sau din alte surse.

Stiri
x