CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Raportările contabile de jumătate de an se depun până pe 16 august. Ce reguli trebuie să respecte firmele în 2016
Data 06-07-2016 15:59
Sursa www.avocatnet.ro
Situațiile financiare de jumătate de an se vor depune anul acesta până pe 16 august. Reglementările din acest an, incluse într-un act normativ publicat în Monitorul Oficial, stabilesc amenzi importante pentru cei care nu vor depune la timp documentele.

Operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 de lei trebuie să depună la Fisc, până pe 16 august, raportările contabile pentru primul semestru al anului.

Modul de raportare contabilă a fost aprobat anul acesta prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, act normativ publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 499 din 5 iulie, moment în care a și intrat în vigoare.

Potrivit referatului de aprobare care a însoțit documentul aprobat de MFP, această instituție poate să solicite întocmirea de raportări contabile, de către persoanele prevăzute de lege, și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar. Totodată, în document se arată că acest sistem de raportare nu implică inventarierea obligatorie și evaluarea tuturor elementelor din bilanț.

Și în acest an, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie se aplică operatorilor economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei.

Potrivit reglementărilor contabile aflate în vigoare, entitățile sunt împărțite, în prezent, în trei categorii – microentități, entități mici, entități mijlocii și mari, încadrarea realizându-se pe baza indicatorilor cifra de afaceri, total active și numărul mediu de salariați.

Astfel, microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.
Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Conform Ordinului MFP nr. 916/2016, indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Cu alte cuvinte, raportările contabile trebuie depuse până la data de 16 august de către toți operatorii care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, inclusiv de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales.

În schimb, conform prevederilor incluse de MFP în actul normativ publicat recent în Monitorul Oficial, există și câteva categorii de firme care nu au obligația să depună raportările contabile la 30 iunie 2016. Concret, este vorba despre operatorii economici care:

nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016,
s-au aflat în inactivitate temporară pe tot parcursul semestrul I al anului 2016,
s-au înființat în cursul anului 2016,
se află în curs de lichidare.
În plus, în Ordinul MFP nr. 916/2016 se mai arată că entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României (BNR), respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) depun la unităţile teritoriale ale Finanțelor raportări contabile la 30 iunie în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de BNR, respectiv de ASF, ceea ce înseamnă că aceste instituții nu depun raportările contabile în termenii și condițiile valabile pentru toți operatorii economici.

Cum se completează raportările contabile la 30 iunie

MFP a inclus în actul normativ referitor la raportările contabile la semestru mai multe informații despre formularele care trebuie să fie depuse până pe 16 august de către operatorii economici. Potrivit prevederilor, aceștia trebuie să depună, ca și până acum, trei formulare:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
Contul de profit și pierdere (cod 20);
Date informative (cod 30).
Potrivit Ordinului MFP nr. 916/2016, operatorii economici trebuie să completeze pe prima pagină a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii”, fără a folosi prescurtări sau inițiale, mai multe date de identificare, după cum urmează:

Denumirea entității, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului;
Datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare.
„În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea entităților”, se mai arată în actul normativ citat.

În situația în care aceste date nu vor fi completate corect, se va considera că raportarea contabilă la 30 iunie nu a fost depusă, întrucât identificarea entității nu va putea fi posibilă.

Entitățile sunt obligate să completeze codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997. În altă ordine de idei, în cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.

Vă reamintim că entitățile trebuie să completeze, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată.

Conform noilor reglementări, formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate, se arată în actul normativ citat.

Mai mult, potrivit aceluiași document, formularul se întocmește pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

În ceea ce privește operatorii economici care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, aceștia completează formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie şi 30 iunie.

Ce informații sunt cerute în „Contul de profit și pierdere”

În altă ordine de idei, Ordinul MFP nr. 916/2016 prevede că formularul „Contul de profit şi pierdere”/„Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, trebuie să cuprindă cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie.

Datele care sunt raportate în formularul „Contul de profit şi pierdere”/„Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.

Important! Rândul 67 „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)” din cadrul formularului „Contul de profit și pierdere” se completează numai de către microîntreprinderi, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.

În schimb, cei care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit și pierdere” cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2015 - 30 iunie 2015, respectiv 1 ianuarie - 30 iunie.

Totodată, contribuabilii înscriu la la rândul 23 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Contul de profit şi pierdere”/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit şi pierdere”, respectiv la rândul 25 „Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri este cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor. Informațiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30).

Nu în ultimul rând, în formularul „Date informative”, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora. Mai mult, după cum se arată în Ordinul MFP nr. 916/2016, rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero). La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Cine își poate pune semnătura pe raportările contabile la 30 iunie

Conform prevederilor incluse în Ordinul MFP nr. 916/2016, raportările contabile la 30 iunie pot fi semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie;
persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării firmei.

Atenție! Toate formularele care compun raportările contabile la 30 iunie se completează în lei.

Unde și când se depun raportările contabile?

Raportările contabile la 30 iunie se depun până cel târziu pe 16 august la unitățile teritoriale ale MFP, în format hârtie și în format electronic sau numai în forma electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

„Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml”, se arată în Ordinul MFP nr. 916/2016.

În același document se mai precizează că entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP, semnate, potrivit legii.

Important! Cei care nu depun raportările contabile până la data de 16 august vor fi sancționați contravențional, cu amenzi ce pot ajunge până la 4.500 de lei. Concret, în funcție de numărul de zile cu care se întârzie depunerea bilanțurilor, Legea contabilității nr. 82/1991 stabilește următoarele amenzi:

de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare;
de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare;
de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.
Nici prezentarea eronată a situațiilor financiare nu scapă nepedepsită. Potrivit art. 42 alin. (1) din Legea contabilității, prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare, constituie contravenție și se sancționează cu amenzi ce pornesc de la 200 lei și ajung la 1.000 lei.

La data intrării în vigoare a Ordinului MFP nr. 916/2016, 5 iulie, se abrogă Ordinul MFP nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 509 din 9 iulie 2015, cu excepția a două articole din cadrul acestuia (art. 8 și 9).

Stiri
x