CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Înregistrarea TVA: Ce informații trebuie să dai de-acum Fiscului pentru a obține codul de TVA?
Data 02-08-2016 15:59
Sursa www.avocatnet.ro
Contribuabilii care vor să se înregistreze în scopuri de TVA trebuie să acorde o atenție sporită acestui subiect începând din această lună, după ce formularul 088, cu ajutorul căruia Fiscul evaluează intenția și capacitatea de a desfășura activități economice, și un element cheie care poate duce la respingerea solicitării, a suferit recent modificări substanțiale.

Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, se regăsește în Ordinul ANAF nr. 521/2016, apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 91 din 8 februarie 2016.

Potrivit acestei proceduri, Fiscul emite Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA acelor persoane impozabile care au sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de TVA cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate și activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, în următoarele situații:

înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin (1) din Codul fiscal (220.000 de lei), fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.
În actul normativ citat este precizat faptul că persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să depună la Fisc trei documente:

o cerere de înregistrare în scopuri de TVA, însoțită de documentele prevăzute de legislația în vigoare pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activitate economică, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înegistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal;
declaraţia de înregistrare, având completată rubrica "Date privind vectorul fiscal", secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal;
declaraţia de menţiuni, având completată rubrica "Date privind vectorul fiscal", secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, însoțită de documentația prevăzută de legislația în vigoare pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activitate economică, după caz.
La ora actuală, după analizarea informaţiilor cuprinse în cererea de înregistrare în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare/menţiuni, după caz, prin care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi în documentele anexate acesteia, organul fiscal competent poate aproba sau respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi, după aceea, este emisă Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA.

Concret, în cazul aprobării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, decizia se emite având bifată căsuţa corespunzătoare persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, după caz.

Vă reamintim că înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

Care sunt, mai precis, condițiile care trebuie îndeplinite

Potrivit prevederilor legale, așa cum am amintit și mai sus, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA obțin codul de TVA prin decizia organului fiscal. De menționat că, în prezent, aceste persoane trebuie să respecte câteva criterii care condiționează înregistrarea în scopuri de TVA, prevăzute în Ordinul MFP nr. 3840/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

În primul rând, persoana impozabilă trebuie să completeze și să depună la Fisc o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora.

Cel de-al doilea criteriu se referă la faptul că niciunul dintre administratorii/asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.

Notă: Mai precis, situațiile menționate anterior fac referire la atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie, respectiv atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Fisc.

Al treilea și ultimul criteriu presupune evaluarea, pe baza unei analize efectuate de organele fiscale, a intenţiei și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. În acest sens, contribuabilul trebuie să completeze formularul 088, în care se trec datele de identificare și este necesar răspunsul la 12 întrebări sub forma unui chestionar.

De altfel, numărul de întrebări la care trebuie să răspundă contribuabilul prin intermediul formularului 088 a fost micșorat de la 20 la doar 12 la sfârșitul lunii iulie, atunci când a fost publicat în Monitorul Oficial - Ordinul ANAF nr. 2048/2016.

Notă: Formularul 088 se completează cu ajutorul programului informatic de asistență pus la dispozitie de ANAF și care poate fi descărcat de pe site-ul autorității. Având în vedere că modelul declarației 088 care trebuie folosită începând din luna august a fost regândit, ANAF a modificat și aplicația care permite completarea online a documentului. Vă reamintim, însă, că formularul nu poate fi depus online, ci doar direct la ghișeul organului fiscal competent.

Formularul 088 a fost regândit de Fisc

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Gabriel Biriș a declarat recent, pe Facebook, că recenta simplificare a formularului s-a făcut nu numai prin reducerea numărului de întrebări, pe care le vom analiza în cele ce urmează, ci și în ceea ce privește conținutul acestora.

Secretarul de stat a mai precizat că formularul 088 este necesar, dar nu atât pentru evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități taxabile, ci „pentru a cunoaște contribuabilul și a evalua riscul ca cel care primește codul de TVA să îl folosească pentru fraudă, și evident, să poată bloca accesul la codul de TVA al unor astfel de persoane”.

În prezent, formularul 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” se depune de către societățile înființate în baza Legii nr. 31/1999, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului, astfel:

Dacă solicită înregistrarea în scopuri de TVA: la înființare (potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, caz în care formularul trebuie să fie depus în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului) sau ulterior înființării, într-unul din următoarele cazuri:
Prin depășirea plafonului de scutire de TVA în cursul anului calendaristic (formularul se depune în același timp cu declarația de mențiuni, potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal);
Prin opțiune, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, situație în care documentul se depune o dată cu declarația de mențiuni;
Cu ocazia reînregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, moment în care formularul se depune în același timp cu cererea de înregistrare în scopuri de TVA.
La solicitarea organelor fiscale competente, în situația în care prezintă risc fiscal în urma selecției efectuate în mod automat.
Așa cum menționam anterior, prin intermediul Ordinului ANAF nr. 2048/2016, Fiscul a făcut unele schimbări asupra formularului 088, printre cele mai importante numărându-se introducerea unor rubrici, cum ar fi cea în care reprezentantul legal/împuternicitul persoanei impozabile analizate declară dacă societatea se află sau nu în procedura insolvenței, respectiv eliminarea altora.

Potrivit informațiilor furnizate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, datele cu privire la asociați și/sau administratori se completează pentru asociații și/sau administratorii care îndeplineau această calitate la momentul declanșării procedurii insolvenței.

Totodată, noul formular 088 conține și o rubrică în cadrul căreia reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei impozabile analizate poate să înscrie pagina de internet a persoanei impozabile, după caz.

Pe de altă parte, din document au dispărut, odată cu modificările făcute de Fisc, rubricile în care trebuia precizat modul de deținere a spațiului cu destinație de sediu social, faptul că domiciliul fiscal declarat era diferit sau nu de sediul social, respectiv cea în care se cerea precizarea deținerii de spații cu destinații de sedii secundare declarate.

În schimb, la începutul documentului trebuie să fie precizat, în prezent, dacă persoana impozabilă desfășoară activități economice la sediul social/profesional, la sediile secundare (puncte de lucru) sau în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare.

Fiscul solicită o descriere a activității pentru care se cere codul de TVA

În continuare, în formularul 088 trebuie să fie detaliată activitatea economică pentru care se solicită sau s-a obținut codul de înregistrare în scopuri de TVA, precizând, după caz, principalii clienți, furnizori sau prestatori.

Potrivit sursei citate, în cazul în care persoana impozabilă urmează să efectueze investiții în legătură cu domeniul principal de activitate, atunci trebuie să fie precizate mai multe informații, printre care: adresa unde se realizează investiția, durata realizării acestei investiții și valoarea estimată, alături de numărul și data autorizației de construire.

„Referitor la aceste prevederi, se elimină obligativitatea anexării în copie a contractelor de proprietate/închiriere/comodat/leasing financiar care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu social sau a spațiului cu destinație de sediu secundar (punct de lucru)”, informează AJFP Argeș.

Noul formular 088 a presupus, de asemenea, reformularea punctului șase din vechea variantă a documentului. Astfel, informațiile referitoare la deținerea calității de asociat și/sau administrator în cadrul altor persoanei impozabile la care a fost declanșată procedura insolvenței sau la situația în care acesta se află în activitate temporară, la data depunerii declarației, înscrisă la registrul comerțului, se regăsesc, de-acum, la punctul doi.

Trebuie menționat faptul că informațiile referitoare la punctul doi din noul formular trebuie să corespundă unei perioade de cinci ani fiscali încheiați care precedă datei declarației 088 respective. Mai mult, persoana impozabilă trebuie să precizeze motivul care a dus la declanșarea procedurii de insolvență, respectiv al inactivităii temporare.

Declarația 088 a rămas neschimbată însă în ceea ce privește atașarea în copie a contractului de prestări servicii încheiat între prestatorul de servicii în domeniul contabilității și persoana impozabilă, în situația în care contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității. În schimb, atunci când contabilitatea este organizată și condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, nu mai trebuie să fie atașată copia contractului de muncă înregistrat în Revisal și copia diplomei de studii economice superioare, ca până acum.

În ceea ce privește punctul referitor la veniturile brute realizate de asociați și administratori persoane fizice, în noul formular 088 au fost introduse praguri prestabilite în care veniturile brute realizate de aceștia să poată fi încadrate. Mai mult, în cadrul aceluiași punct se cer informații legate de denumirea plătitorului de venit, datele de identificare ale acestuia și țara din care s-a obținut venitul.

În altă ordine de idei, există unele mențiuni referitoare la veniturile din salarii și asimilate salariilor, precum și a veniturilor din pensii obținute din România/din afara României. Concret, în cazul acestora, trebuie să fie avute în vedere veniturile brute realizate în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația.

În schimb, pentru veniturile de altă natură decât cele din salarii și asimilate salariilor, respectiv din pensii, trebuie să fie avute în vedere veniturile brute realizate în anul fiscal precedent celui în care se depune declarația, precum și veniturile brute realizate în anul fiscal curent, după caz.

Pe de altă parte, dacă sunt obținute venituri în valută din România sau din afara României, trebuie să fie calculat echivalentul în lei a valorii brute a veniturilor realizate, fiind luat în calcul cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data de 31 decembrie a anului anterior celui care se depune declarația.

Alături de modificările descrise mai sus, în formular au apărut și două noi puncte, care nu se regăseau în vechea variantă a documentului. Prima dintre ele se referă la activele deținute în vederea desfășurării obiectului preponderent de activitate, în timp ce al doilea punct are următorul conținut: „Precizați dacă efectuați sau intenționați să efectuați în următoarele 12 luni:

operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, în care sunt incluse:
livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România și care sunt scutite de taxă;
livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;

prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
achiziții intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;

achiziții intracomunitare de servicii, efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, de către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, și pentru care beneficiarul are obligația plății taxei;
achiziţii de bunuri/servicii din afara UE şi/sau livrări de bunuri/prestări de servicii în afara UE (import/export).
Ce elemente au fost eliminate din formularul 088?

De curând, din formularul 088 a fost eliminat punctul referitor la faptul că asociații și/sau administratorii persoanei impozabile pentru care se depune declarația erau lichidate, fuseseră declarați contribuabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 92 din Codul de procedură fiscală, respectiv la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

În noul document nu se mai regăsește nici punctul 10 din vechiul formular, cel referitor la specificarea datelor de contact a trei persoane care ar fi putut să dea relații despre administratorul/administratorii persoanei impozabile pentru care se depunea declarația, la solicitarea organului fiscal.

Totodată, la punctul șapte din noul formular, referitor la numărul contractelor individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate, nu mai trebuie să fie atașate în copie, între unul și trei contracte, după caz, înregistrate în Revisal, pentru persoanele care dețin poziții relevante în cadrul persoanei impozabile, fiind vorba în acest caz de director, manager sau de un șef de compartiment.

O altă modificare de care trebuie să țină seama cei ce vor să depună formularul 088 în perioada următoare este aceea conform căreia, la punctul nouă din noul formular, cel referitor la studiile, profesiile și ocupațiile avute de administratorii persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația, nu mai este necesară anexarea în copie a documentelor care atestă nivelul studiilor dobândite și declarate.

Conform specialiștilor de la Contexpert, formularul 088 nu mai este obligatoriu de depus în situația în care se schimbă sediul, administratorii sau asociații, dar ANAF va scana, periodic, toate companiile și le va cere să depună declarația atunci când descoperă că au risc fiscal.

În acest context, ANAF a anunțat recent că informațiile din acest formular vor fi analizate agregat, cu ajutorul unui algoritm informatic automatizat.

Ce opțiuni are Fiscul după depunerea documentelor

Procedura prevăzută de Ordinul ANAF nr. 521/2016 precizează că, după analizarea documentației depuse de contribuabili, autoritatea fiscală poate fie să aprobe, fie să respingă cererea.

Mai exact, Fiscul poate să:

aprobe înregistrarea în scopuri de TVA. În acest sens se emite decizia de înregistrare în scopuri de TVA iar solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.
respingă cererea de înregistrare în scopuri de TVA. În acest caz, autoritatea fiscală precizează precizeze motivele de fapt și de drept pentru care a respins solicitarea.
În situația în care contribuabilul se consideră nedreptățit prin respingerea înregistrării în scopuri de TVA, acesta are dreptul să depună contestație în 45 de zile de la comunicarea deciziei de respingere a solicitării. Până în acest an, se putea face contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Stiri
x