CALENDAR FISCAL

SAMBATA 30 MAI
Depunerea situațiilor financiare, pentru anul 2016 - software de asistență

Depunerea Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele î ... [continuare]
STIRI

Titlu Firmele pot cere de mâine bani de la stat pentru a instala prize pentru maşinile electrice
Data 14-09-2016 15:59
Sursa www.avocatnet.ro
Firmele care au sediul social sau punctele de lucru în localităţi cu cel puţin 50.000 de locuitori, precum şi primăriile şi instituţiile publice din aceste oraşe vor putea obţine o finanţare de până la 900.000 de lei, reprezentând cel mult 80% din cheltuielile eligibile, pentru instalarea unor puncte de încărcare a maşinilor electrice. De altfel, cererile de finanţare pentru acest program, denumit de autorităţi "Infrastructură de alimentare verde", pot fi depuse timp de o lună, începând de mâine, aşa cum reiese dintr-un anunţ recent al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Anul acesta, prin intermediul Programului "Rabla Plus", persoanele fizice şi cele juridice au posibilitatea de a achiziţiona maşini electrice noi, mai prietenoase cu natura, în încercarea autorităţilor de a îmbunătăţi calitatea mediului şi de a face tranziţia, treptat, de la carburant la curentul electric.

În acest sens, a fost lansat recent Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 1.559/2016, document apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 597 din 5 august şi intrat în vigoare la momentul publicării.

Programul amintit, denumit de autorităţi Programul „Infrastructură de alimentare verde”, stabileşte condiţiile de finanţare a reţelei de alimentare a maşinilor electrice, astfel încât primăriile din localități cu cel puţin 50.000 de locuitori, instituțiile publice și agenții economici din astfel de orașe, dar și agenții economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene și drumuri naționale să poată aplica la AFM pentru instalarea unor puncte de încărcare destinate maşinilor electrice.

De altfel, potrivit actului citat, fiecare beneficiar va putea primi o finanţare a 80% dintre costurile unui proiect de instalare a prizelor, suma maximă pe care o poate solicita şi obţine un agent economic fiind de 900.000 de lei (aproximativ 200.000 de euro).

Printr-un anunţ publicat recent pe site-ul propriu, AFM a informat că cererile de finaţare pentru programul citat se vor depune în perioada 15 septembrie - 15 octombrie, ceea ce înseamnă că persoanele juridice interesate de obţinerea sprijinului financiar pot depune începând de mâine dosarele, la sediul instituţiei.

Prin Programul „Infrastructură de alimentare verde”, autorităţile urmăresc instalarea a 6.000 de puncte de alimentare în următorii patru ani, 840 dintre acestea urmând să fie instalate până la finalul anului în curs, după cum urmează: 420 de stații de încărcare cu putere normală, egală cu 22 kw curent alternativ, și alte 420 de stații de încărcare rapidă, însemnând un transfer de energie electrică către un vehicul electric sau electric hibrid plug-in, la o putere mai mare de 22 kW curent continuu sau curent alternativ.

Cum pentru o priză cu încărcare normală (de circa patru ore), AFM a stabilit o sumă maximă decontabilă de 2.500 de euro, iar pentru una cu încărcare rapidă (mai puţin de o oră) o sumă de 35.000 de euro, rezultă că orice agent economic va putea instala din suma maximă alocată (cei aproximativ 200.000 de euro) patru prize de încărcare rapidă și alte 24 cu încărcare normală.

Totodată, potrivit informaţiilor furnizate de autorităţi, locaţiile ce pot fi dotate cu puncte de încărcare normale sau rapide (chargere) sunt:

parcările publice;
parcările destinate sau care deservesc punctelor de interes public (baze sportive, săli de spectacole, instituții publice, centre comerciale, unități hoteliere, gări, aeroporturi, benzinării);
parcările cu acces direct la autostrăzi;
drumurile naționale sau europene.
"Programele <> și <> au forța de a rupe barierele care au ținut pe loc dezvoltarea transportului urban verde în România și de a face tranziția tot mai mult în viitor de la carburant la curentul electric. Vrem ca pe măsură ce punctele de încărcare vor fi finalizate să le actualizăm într-o hartă on-line pe care orice șofer să o poată consulta înainte de a pleca spre orice destinație”, a declarat Cristiana Pașca Palmer, ministrul MMAP.

Condiţii de îndeplinit pentru obţinerea finanţării

Aşa cum am precizat deja, primăriile, instituţiile publice şi agenţii economici pot dezvolta în perioada următoare proiecte pentru punctele de alimentare destinate autovehiculelor electrice, iar dosarele de finanţare se depun începând de mâine, timp de o lună, la sediul AFM.

Conform Ordinului MMAP nr. 1.559/2016, prin programul amintit vor putea fi finanţate persoanele juridice enumerate anterior care îndeplinesc următoarele condiţii:

acționează în nume propriu;
sunt proprietarii/administratorii imobilului pe care se realizează proiectul;
nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de executare silită sau altă situaţie similară;
nu sunt înregistrate cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală;
nu au desfășurat și nu desfășoară activități care încalcă dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului;
au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu;
nu au obținut și nu sunt pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin program;
ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanțare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis.
Actul normativ apărut în Monitor stabileşte şi categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul programului. Concret, sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru:

achiziția de stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in;
cheltuieli cu montajul stațiilor de reîncărcare;
cheltuielile efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare;
taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului pentru autorități publice locale și instituții publice în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată.
”Suntem convinși că imediat ce rețeaua va fi activă și va permite traversarea României de la un capăt la altul, cu o mașină 100% electrică, cu costuri de sub 50 de lei, acest mod de transport va deveni o opțiune importantă pentru mult mai mulți români", a adăugat ministrul mediului, apelor şi pădurilor.

Ce documente va cuprinde dosarul de finanţare

Dosarul de finanţare, care se va depune la registratura AFM sau prin orice alt mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere, în două exemplare (copie și original), în plic sigilat, în perioada deja amintită (15 septembrie - 15 octombrie) trebuie să cuprindă o serie de documente, după cum urmează:

cererea de finanțare nerambursabilă semnată şi stampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia (original);
împuternicirea, dacă este cazul (original);
certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice (original sau copie legalizată);
certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare (original sau copie legalizată);
certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată catre bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor (original sau copie legalizată);
certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul (original sau copie legalizată);
certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul (original sau copie legalizată);
certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM (original sau copie legalizată);
documentul care atestă prestarea unui serviciu de interes economic general;
extras de carte funciară pentru informare (inclusiv planul de amplasament și delimitare a imobilului) - original;
contract de administrare asupra imobilului din care să reiasă dreptul de administrare al solicitantului asupra terenului, pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la data depunerii cererii de finanțare (copie conformă cu originalul);
acordul scris al proprietarului imobilului pe care se va implementa proiectul, referitor la amplasarea stațiilor de reîncărcare, dacă este cazul (original);
certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne (original sau în copie legalizată);
declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii trei ani, respectiv doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original;
declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal care trebuie să conțină activitățile principale și sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea (se vor menţiona codurile CAEN însoţite de denumirea acestora, conform certificatului constatator) - original.
De asemenea, în momentul depunerii dosarului de finanţare, care va cuprinde toate documentele enumerate anterior, solicitantul va înscrie pe plic denumirea şi adresa sa completă, titlul programului, respectiv „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in” şi sesiunea de depunere.

După primirea dosarelor, Comisia de analiză din cadrul AFM va propune spre avizare proiectele ce îndeplinesc condiţiile cerute de lege şi spre respingere pe cele care, spre exemplu, nu sunt complete sau conţin informaţii eronate.

Stiri
x