CALENDAR FISCAL

SAMBATA 30 MAI
Depunerea situațiilor financiare, pentru anul 2016 - software de asistență

Depunerea Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele î ... [continuare]
STIRI

Titlu De la sfârșitul acestei luni, creditele în valută garantate cu imobile vor putea fi convertite în orice moment
Data 22-09-2016 15:50
Sursa www.avocatnet.ro
Creditele garantate cu imobile, ce sunt contractate în monedă străină, vor putea fi convertite în orice moment, la cererea consumatorilor, se arată într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. Regula se va aplica doar în cazul contractelor de credit ce vor fi încheiate începând cu data de 30 septembrie, nu și celor deja aflate în derulare la acel moment.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea și completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 727 din 20 septembrie 2016. Documentul va intra în vigoare, mai exact, după trecerea a zece zile de la publicarea în Monitor, adică pe 30 septembrie, și se va aplica doar contractelor de credit încheiate începând cu această dată.

„Prezenta ordonanță de urgență reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractele de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, aspecte privind evaluarea bonității înainte de acordarea unui credit de către creditorii non-financiari, anumite cerințe prudențiale și de supraveghere, inclusiv pentru înființarea și supravegherea intermediarilor de credite și a entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, precum și aspecte cu privire la furnizarea de servicii accesorii”, scrie în actul normativ publicat marți. Concret, acesta va viza toate contractele de credit privind vânzarea, respectiv cumpărarea de imobile, contractele de credit garantate cu imobile ipotecate și contractele de credit ce implică un drept legat de imobile.

Conform noilor dispoziţii, consumatorii care contractează un împrumut în valută vor avea dreptul de a cere în scris, în orice moment, convertirea creditului într-o monedă alternativă: „Creditorul se asigură că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în valută, contractul prevede dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă”. Într-o astfel de situaţie, creditorii nu vor putea impune restricţii, plus că vor pune la dispoziţie ofertele proprii existente la momentul înaintării cererii. Oferta creditorilor va fi transmisă consumatorilor în maximum 15 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării de convertire a creditului.

Practic, consumatorii vor putea să aleagă ca monedă alternativă moneda în care-și primesc venitul sau dețin activele care finanțează creditul ori moneda statului membru al Uniunii Europene în care au sau au avut (la încheierea contractului) reședința. „Cursul de schimb la care se efectuează conversia este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în ziua solicitării conversiei”, se arată în OUG nr. 52/2016. Atunci când se va cere convertirea creditului, instituţiile de credit vor face o simulare (fără costuri şi comisioane suplimentare) cu privire la graficul de plăţi, atât în moneda contractului, cât şi în moneda aleasă de consumatori.

„Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiţionale convenite cu creditorii, fără costuri, respectiv comisioane percepute de creditori sau alte garanţii din partea consumatorilor. Se interzice încheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuării conversiei, cu excepţia cazului în care consumatorul solicită în mod expres acest lucru”, mai prevede documentul ce urmează să se aplice de la data de 30 septembrie.

Majorarea comisioanelor şi tarifelor, interzisă în timpul derulării contractelor

În perioada de derulare a contractelor de credit garantate cu imobile vor exista mai multe interdicţii, printre care majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor şi spezelor, este dispus în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016.

Totodată, va fi interzisă introducerea şi perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror alte speze. Excepţie vor face produsele şi serviciile suplimentare cerute expres de către consumatori, pentru care se vor încheia acte adiţionale. De asemenea, pe durata contractului de credit vor mai fi interzise:

perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană;
perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit, indiferent de data la care este tras creditul;
perceperea unui comision, unui tarif sau oricărei speze, în cazul rescadenţării ratelor, reeșalonării ratelor sau la acordarea unei perioade de grație;
perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor, în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii;
modificarea în sens crescător a marjei de dobândă sau a ratei dobânzii fixe, introducerea/majorarea comisioanelor, precum şi introducerea unor elemente noi de cost prin acte adiționale întocmite pentru acordarea de rescadențări, reeșalonări, perioade de grație acordate la solicitarea consumatorului;
perceperea unui comision, tarif sau a oricărei speze în cazul în care consumatorul solicită eliberarea unui document necesar rambursării anticipate a creditului prin refinanțare.
„Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, costuri aferente contractelor de asigurare încheiate şi, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri aferente creditului respectiv percepute de terţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor”, dispune OUG nr. 52/2016.

Important! Creditorii vor fi nevoiți să dea consumatorilor, gratuit și din oficiu, în cel mult cinci zile calendaristice de la încetarea contractului de credit, un act care fie să ateste stingerea tuturor obligațiilor contractuale, fie să arate obligațiile contractuale neîndeplinite.

Interzisă va fi şi modificarea unilaterală a contractelor

În afară de interdicţiile enumerate deja, creditorii nu vor avea voie nici să folosească clauze care să permită modificări contractuale unilaterale, fără a încheia un act adițional în care să existe acceptul consumatorilor.

„Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator. Creditorul trebuie să poată face dovada, inclusiv cu înscris semnat și datat, că a depus toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale”, este punctat în ordonanța de urgență amintită.

În cazul oricăror modificări ale conţinutului clauzelor contractuale, consumatorii vor trebui notificaţi cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea acestora. Apoi, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, consumatorii vor putea să comunice decizia de acceptare sau neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns în cadrul acestui termen nu va fi considerată o acceptare tacită, iar contractul de credit va rămâne neschimbat.

Atenţie! Pentru a nu fi considerate nule de drept, toate notificările adresate consumatorilor vor trebui (cel puţin) să fie semnate, datate şi să aibă un număr de înregistrare. Iar transmiterea se va face fie în persoană (cu semnătură și dată de primire), fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie printr-un alt mijloc care să asigure confirmarea primirii.

În caz de neachitare a ratelor, creditorii vor trebui să ofere soluţii

Aşa cum reiese din documentul ce urmează să se aplice de la finele acestei luni, creditorii vor trebui să ia toate măsurile pentru prevenirea declarării scadenţei anticipate, iniţierii procedurilor de executare silită ori vânzării debitelor restante către societăţile de recuperare a creanţelor. Concret, creditorii vor trebui să fie în măsură să dovedească faptul că au depus toate eforturile pentru a evita iniţierea uneia dintre aceste trei proceduri.

Dacă se vor înregistra 60 de zile consecutive de restanță, creditorii vor trebui să contacteze în scris consumatorii pentru a oferi soluţii pentru plata datoriilor. „(...) cel mai târziu după înregistrarea unui număr de 60 de zile consecutive restanță de către consumator, creditorul va depune diligențele necesare pentru a transmite în scris consumatorului soluții corespunzătoare pentru achitarea debitului, pe baza informațiilor primite de la consumator privind situația sa”, dispune actul normativ.

Totuși, chiar dacă nu se înregistrează restanțe, însă consumatorii dovedesc că sunt într-o situație financiară dificilă, creditorii vor trebui să ofere, la cerere, soluții corespunzătoare pentru plata datoriilor.

Important! Noile prevederi nu vor fi valabile pentru contractele de credit aflate în derulare la data de 30 septembrie 2016 (data intrării în vigoare a OUG nr. 52/2016), ci doar celor încheiate începând cu această dată.

Stiri
x