CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Ordinul MEN nr. 3179/2015 - aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie
Data 26-02-2015 11:51
Sursa www.avocatnet.ro
Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 3179/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2015.

In conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 si 157 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, avand in vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant superior de stat acreditate, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice,

ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Examenele de licenta/diploma si disertatie se organizeaza si se desfasoara numai de catre institutiile de invatamant superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar si publicat pe site-ul web al institutiei de invatamant superior.
Art. 3. - Regulamentul propriu privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie, denumit in continuare regulament propriu, se elaboreaza in conformitate cu metodologia-cadru aprobata prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 4. - Institutiile de invatamant superior acreditate aflate in perioada de monitorizare speciala au dreptul sa organizeze si sa desfasoare examene de licenta/diploma si examene de disertatie numai pentru absolventii proprii, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 5. - Absolventii institutiilor de invatamant superior autorizate provizoriu sustin examen de licenta/diploma numai in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate care au programe de studii similare acreditate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 6. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala invatamant universitar si institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu sa organizeze activitati de invatamant superior, potrivit legii.
Art. 7. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 183/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 24 aprilie 2014, se abroga.
Art. 8. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu

Bucuresti, 5 februarie 2015.
Nr. 3.179.


ANEXA

METODOLOGIE-CADRU
de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

CAPITOLUL I
Organizarea si desfasurarea examenului de licenta/diploma

Art. 1. - Programele de studii universitare de licenta organizate in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza cu examen de licenta pentru ciclul de studii universitare de licenta sau examen de diploma pentru invatamantul universitar de licenta din domeniul stiintelor ingineresti, denumit in continuare examen de licenta/diploma, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - (1) Programele de studii universitare organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru absolventii care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizeaza:
a) cu examen de licenta/diploma, pentru studiile in invatamantul universitar de lunga durata;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile in invatamantul universitar de scurta durata
(2) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examene de finalizare a studiilor organizate in baza Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 3. - (1) in situatiile prevazute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant superior de stat acreditate, sustinerea examenului de licenta/diploma este conditionata de promovarea de catre absolventi a unui examen de selectie
(2) Examenul de selectie se organizeaza si se desfasoara in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in care se va sustine ulterior si examenul de licenta/diploma
(3) Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de examene de licenta/diploma, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut si promovat
(4) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examen de selectie prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea examenului de selectie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare
(5) Pentru situatiile prevazute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica dispozitiile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor masuri privind finalizarea studiilor in invatamantul superior pentru situatiile prevazute la art. 361 alin. (4) si (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 4. - Pot sustine examen de licenta/diploma:
a) absolventii de invatamant superior ai programelor de studii/specializarilor acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu existente, lichidate ori intrate in lichidare;
b) absolventii care au promovat examenul de selectie, potrivit prevederilor art. 3.
Art. 5. - (1) Institutiile de invatamant superior acreditate organizeaza si desfasoara examen de licenta/diploma la:
a) programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate in conditiile legii;
b) programe de studii universitare de licenta/specializari autorizate sa functioneze provizoriu, pentru care au, in acelasi domeniu de licenta, programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate
(2) in situatia in care, la nivel national, intr-un domeniu de licenta exista numai programe de studii universitare de licenta/specializari autorizate sa functioneze provizoriu, absolventii acestor programe sustin examenul de licenta/diploma la institutii de invatamant superior acreditate care au programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate similare, stabilite de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior
(3) in situatii exceptionale, temeinic argumentate, o institutie de invatamant superior acreditata poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare la specializari autorizate sa functioneze provizoriu unice in domeniul de licenta din cadrul institutiei respective, cu avizul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior.
Art. 6. - (1) O institutie de invatamant superior acreditata organizeaza si desfasoara examen de licenta/diploma pentru absolventii proprii
(2) O institutie de invatamant superior acreditata poate organiza examen de licenta/diploma pentru absolventii altor institutii de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licenta care exista in structura institutiei organizatoare, in conditiile prevazute de regulamentul propriu, cu respectarea prevederilor legale
(3) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza si desfasoara examen de licenta/diploma pentru absolventii altor institutii de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu prevad in regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea si desfasurarea acestor examene, inclusiv precizarea modalitatii acoperirii cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 7. - Absolventii programelor de studii/specializarilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care nu mai functioneaza la nivel national, si care nu au sustinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor pot sustine examenul de licenta/diploma la institutii de invatamant superior acreditate care au programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate similare, stabilite de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior.
Art. 8. - Absolventii programelor de studii universitare de licenta/specializarilor mentionate la art. 5 se inscriu si sustin examenul de licenta/diploma la institutia pe care au absolvit-o, in conformitate cu prevederile regulamentului propriu.
Art. 9. - Absolventii unei institutii de invatamant superior acreditate se pot inscrie si pot sustine examenul de licenta/diploma la o alta institutie de invatamant superior acreditata, cu aprobarea senatelor universitare ale celor doua institutii de invatamant superior, dupa avizul consiliilor de administratie.
Art. 10. - (1) Absolventii care provin din institutii de invatamant superior autorizate provizoriu sustin examenul de licenta/diploma in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, in baza unui protocol incheiat intre cele doua institutii de invatamant superior, cu aprobarea senatelor universitare, dupa avizul consiliilor de administratie
(2) inscrierea absolventilor pentru examenul de licenta/diploma se realizeaza de catre institutia de invatamant superior in care au urmat studiile, in baza protocolului incheiat intre cele doua institutii de invatamant superior, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 11. - (1) Examenul de licenta/diploma consta din doua probe, dupa cum urmeaza:
a) proba 1: evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;
b) proba 2: prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta/proiectului de diploma
(2) Probele mentionate la alin. (1) pentru examenul de licenta/diploma se desfasoara in prezenta, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecarei probe si a examinatului
(3) Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta/proiectului de diploma sunt publice
(4) Tematica si bibliografia se publica pe site-ul web al institutiei de invatamant superior.
Art. 12. - (1) in invatamantul superior medico-farmaceutic uman, prima proba din cadrul examenului de licenta se constituie dintr-o componenta nationala si, dupa caz, o componenta specifica
(2) Componenta nationala se realizeaza sub forma de lucrare scrisa din tematica si din bibliografia anuntate de catre comisia de organizare, care va fi formata din specialisti desemnati de conducerile universitatilor de medicina si farmacie acreditate.
Art. 13. - in regulamentul propriu, institutiile de invatamant superior acreditate prevad modul de sustinere a probei pentru evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate: scris, oral, proba practica.
Art. 14. - (1) Media de promovare a examenului de licenta/diploma trebuie sa fie cel putin 6,00
(2) Nota de promovare trebuie sa fie cel putin 5,00 la fiecare dintre cele doua probe
(3) Media fiecarei probe, calculata ca medie aritmetica a notelor membrilor comisiei de examen, precum si media examenului de licenta/diploma se determina cu doua zecimale, fara rotunjire
(4) Notele la probele orale de examen sunt numere intregi de la 1 la 10
(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenta/diploma nu este publica
(6) Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin regulamentul propriu.

CAPITOLUL II
Organizarea si desfasurarea examenului de disertatie

Art. 15. - Programele de studii universitare de master, organizate in baza Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se finalizeaza cu examen de disertatie.
Art. 16. - O institutie de invatamant superior acreditata organizeaza si desfasoara examen de disertatie numai pentru absolventii proprii, din promotia curenta si din promotiile anterioare, atat de la studiile universitare de master, cat si de la studiile postuniversitare de master organizate in baza Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 17. - (1) Examenul de disertatie consta in prezentarea si sustinerea lucrarii de disertatie
(2) Sustinerea lucrarii de disertatie este publica si se desfasoara in prezenta, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei de examen si a examinatului
(3) Media de promovare a examenului de disertatie trebuie sa fie cel putin 6,00
(4) Media examenului de disertatie se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire
(5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere intregi de la 1 la 10
(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertatie nu este publica
(7) Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin regulamentul propriu.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 18. - Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor se organizeaza si se desfasoara in aceleasi conditii pentru toti absolventii, indiferent de forma de invatamant parcursa sau de institutia de invatamant superior absolvita.
Art. 19. - Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza in 3 sesiuni, in perioadele stabilite de senatele institutiei organizatoare, din care doua sesiuni in anul universitar curent si o sesiune in luna februarie a anului universitar urmator.
Art. 20. - (1) Modalitatea de desemnare si componenta comisiilor pentru examenele de licenta/diploma si disertatie si a comisiilor pentru solutionarea contestatiilor se stabilesc prin regulamentul propriu
(2) Membrii comisiilor pentru examene si ai comisiilor pentru analiza si solutionarea contestatiilor nu se pot afla, cu cei examinati sau intre ei, in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv, conform legii
(3) Componenta comisiilor pentru examenele de licenta/diploma si disertatie si a comisiilor pentru solutionarea contestatiilor se publica pe site-ul web al institutiei
(4) Conducerea institutiei organizatoare si comisiile de examen poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor.
Art. 21. - (1) Contestatiile se depun si se rezolva conform regulamentului propriu, exclusiv la nivelul institutiei de invatamant superior care a organizat examene de licenta/diploma si disertatie
(2) Deciziile comisiilor de analiza si solutionare a contestatiilor sunt definitive
(3) Rezultatele obtinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.
Art. 22. - Regulamentul propriu cuprinde prevederi exprese privind masurile luate de institutiile organizatoare pentru asigurarea originalitatii continutului lucrarilor ce urmeaza a fi sustinute, precum si prevederi exprese privind interzicerea comercializarii de lucrari stiintifice in vederea facilitarii falsificarii de catre cumparator a calitatii de autor al unei lucrari de licenta, de diploma sau de disertatie.
Art. 23. - Diplomele pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se elibereaza de catre institutia organizatoare, in termen de cel mult 12 luni de la data promovarii.
Art. 24. - (1) Pana la eliberarea diplomei, absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinte de absolvire a studiilor
(2) Adeverinta de absolvire a studiilor confera titularului aceleasi drepturi legale ca si diploma si este necesar sa contina functia, numele, prenumele si semnatura persoanelor responsabile din institutia de invatamant superior, precum si informatiile urmatoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de invatamant, limba de predare, locatia geografica, numarul de credite si actul normativ care le stabileste (hotarare a Guvernului, ordin al ministrului, dupa caz)
(3) in caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte urmeaza procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii
(4) Absolventii care nu promoveaza examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare eliberat de institutia de invatamant superior absolvita, care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (2), cu exceptia lit. d), care se va inlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.
Art. 25. - Absolventii promotiilor anterioare se pot inscrie la examenele de finalizare a studiilor in sesiunile programate.
Art. 26. - Prezenta metodologie-cadru se aplica incepand cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promotiei anului universitar 2014-2015.

Stiri
x