CALENDAR FISCAL

DUMINICA 25 AUGUST
Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2017.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - ... [continuare]
LEGISLATIE

O R D I N
privind aprobarea Planului general de conturi contabile

nr. 119 din 06.08.2013

Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013
Monitorul Oficial nr.177-181/1225 din 16.08.2013

* * *

Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1507 din 31 decembrie 2008 “Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11, art.31), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
1. Se aprobă Planul general de conturi contabile cu intrarea în vigoare din 1 ianuarie 2014, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor.
[Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, în vigoare 01.01.2014]
[Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.146 din 16.10.2013, în vigoare 01.01.2014]

11. Planul general de conturi contabile se aplică de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu – de la 1 ianuarie 2015. Entităţile care vor decide aplicarea Planului general de conturi contabile menţionat la pct.1 începînd cu 1 ianuarie 2014 nu vor aplica Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor menţionat la pct.2.
[Pct.11 introdus prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

2. Din 1 ianuarie 2015 se abrogă Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin ordinele ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997, nr.2 din 10.01.2006, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.93-96 din 30.12.1997, nr.20-50 din 31.01.2006) şi hotărîrea nr.53 din 14.04.1998 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a grupelor suplimentare de conturi şi conturilor I pentru contabilitatea financiară a organizaţiilor de asigurare din Republica Moldova aprobată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii (Monitorul Oficial nr.105-107 din 26.11.1998).
[Pct.2 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

VICEMINISTRUL FINANŢELOR          Victor BARBĂNEAGRĂ

Chişinău, 6 august 2013.
Nr.119.


Notă: Planul general de conturi contabile publicat în Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013

__________
Ministerul Finanţelor
Ordin nr.119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile //Monitorul Oficial 233-237/1534, 22.10.2013

x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x