CALENDAR FISCAL

JOI 2 MAI
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Depunerea Declarației ... [continuare]
STIRI

Titlu Corectarea declarațiilor fiscale în 2017. Cum procedezi pentru a îndrepta erorile din fiecare formular în parte
Data 06-02-2017 11:59
Sursa www.avocatnet.ro
Legislaţia fiscală în vigoare oferă contribuabililor, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale, posibilitatea de a modifica declaraţiile fiscale. Acestea pot fi corectate atunci când sunt constatate erori în declarația inițială, prin depunerea unei declarații rectificative. Mai precis, pot fi remediate în acest mod erori care se referă la cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor, la bunurile și veniturile impozabile, precum și la alte elemente ale bazei impozabile.

Potrivit Codului de procedură fiscală, contribuabilul/plătitorul de venituri are varianta de a corecta declaraţiile fiscale, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale.

Aşa se întâmplă şi cu formularele pe care le completează contribuabilii persoane fizice, precum şi plătitorii de venituri către persoanele fizice, pentru veniturile realizate. Este vorba, printre altele, de formularul 200, "Declarație privind veniturile realizate din România", document ce poate fi corectat ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin bifarea cu "X" a căsuței special prevăzută în formular în acest scop și completarea tuturor datelor din declarația inițială, chiar și pe cele declarate corect.

De altfel, formularul 200 are, de la finalul lui 2016, un nou model, aprobat prin intermediul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3695/2016.

Termenul pentru depunerea declaraţiei este 25 mai, la fel ca până acum, iar prin intermediul formularului 200 se declară următoarele categorii de venituri obţinute în anul precedent:

activităţi independente;
cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
piscicultură şi/sau silvicultură;
transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.
Pe lângă formularul 200, corectarea printr-o declaraţie recapitulativă se poate face şi în cazul celorlalte declaraţii de venit, astfel:

formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate";
formularul 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale";
formularul 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit";
formularul 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi".
De altfel, toate documentele enumerate anterior au fost actualizate prin intermediul Ordinului ANAF nr. 3695/2016, iar unul dintre elementele de noutate îl constituie numerotarea "Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi", pentru prima dată în ultimii ani (formularul 207).

În ceea ce priveşte formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", acestuia i-a fost adusă o modificare semnificativă prin intermediul actului normativ citat, în sensul că, în această declaraţie, nu se mai declară veniturile din salarii şi impozitul pe venituri din salarii.

În momentul de față, legislația prevede că declarația 205 trebuie depusă anual până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent (28 februarie 2017 pentru anul 2016). Concret, noul formular 205 trebuie depus în prezent, începând cu veniturile aferente anului 2016, de către plătitorii următoarelor tipuri de venituri:

din dividende;
din dobânzi;
din lichidarea unei persoane juridice;
din premii;
din jocuri de noroc cu impunere finală;
din alte surse.
Declaraţia rectificativă pentru formularul 205 se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială, sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

În cazul în care, declaraţia se corectează prin eliminarea unei poziţii declarate eronat în declaraţia iniţială, în tabelul de la secţiunea IV "Date informative privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit", generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la col. 7-10 se va înscrie cifra "0" (zero).

Corectarea unui impozit declarat greșit

Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru rectificarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor stabilite prin autoimpunere sau celor cu regim de reținere la sursă, trebuie completat un formular distinct, și anume formularul 710.

Mai precis, formularul 710, actualizat ultima dată prin intermediul Ordinului ANAF nr. 587/2016, este folosit pentru corectarea impozitelor și taxelor stabilite prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, declarate inițial în formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".

Declarația rectificativă 710 se completează cu ajutorul programului de asistență și se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat, sau se transmite prin e-mail.

În cazul în care se corectează mai multe obligații fiscale care se referă la aceeași perioadă de raportare, pentru fiecare obligație se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență. Pentru obligații fiscale care privesc perioade de raportare diferite trebuie completat câte un formular pentru obligațiile fiscale aferente fiecărei perioade de raportare.

Declarația rectificativă nu poate fi depusă după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepția situațiilor în care corecția se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiții prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impozitare și/sau a creanței fiscale aferente, precum și atunci când, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, au fost stabilite în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.

De menționat că, în cazul în care formularul 710 este depus după anularea rezervei verificării ulterioare, trebuie să fie bifată rubrica „Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare” și se completează temeiul legal care a dus la corectarea creanței fiscale.

Cum se rectifică declarația 112

Declarația fiscală unică, formular 112, se corectează de către contribuabili din proprie inițiativă, prin bifarea cu "X" în căsuța "Declarație rectificativă" aflată pe prima pagină a formularului.

Potrivit instrucțiunilor de completare, declarația rectificativă poate fi utilizată pentru:

corectarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați;
modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și punctajul asiguratului în sistemul public de pensii, pentru situația când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înregistrări;
corectarea altor informații prevăzute de formular.
Declarația rectificativă se completează integral și se înscriu toate datele și informațiile prevăzute de formular, chiar și cele care nu sunt diferite față de declarația inițială.

Pentru contribuțiile sociale, în situațiile în care au fost acordate sume reprezentând salarii, diferențe de salarii şi actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi în situațiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându‐se cu "X" căsuța corespunzătoare din formular.

În situația în care, ca urmare a inspecției fiscale, au fost stabilite diferențe de contribuții sociale, contribuabilii au obligația rectificării declarației pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferențe, bifându‐se cu "X" căsuța corespunzătoare din formular.

Vă reamintim că formularul 112, folosit pentru declararea contribuțiilor de asigurări sociale și impozitului pe venit, calculate și reținute de angajator și entitățile asimilate acestuia, se depune după cum urmează:

trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de angajatorii și entitățile asimilate angajatorilor care nu au optat pentru depunerea lunară a declarației;
lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare de către:
persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din noul Cod fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente, instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului, precum și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
Cum se corectează datele eronate din declaraţia de profit

Formularul 101 "Declarație privind impozitul pe profit" poate fi corectat de către contribuabili din proprie inițiativă, de fiecare dată când se constată erori în datele înscrise în declarația inițială.

Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop.

Vă reamintim că declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Prin urmare, declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016 se va face în noul formular până cel târziu la 25 martie 2017.

Ca regulă, documentul se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

Potrivit normelor în vigoare, formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziție de ANAF și se depune în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin e-mail.

Din 25 noiembrie 2016, formularul 101 are un nou model, aprobat prin Ordinul ANAF nr. 3386/2016, care reflectă practic noutăţile introduse în Codul fiscal.

Îndreptarea erorilor de înregistrare din decontul de TVA

În cazul taxei pe valoarea adăugată, sumele rezultate din corectarea erorilor de înregistrare în evidențele de TVA se înregistrează la rândurile de regularizări din decontul lunii în care au fost operate corecțiile.

De atlfel, decontul de TVA, respectiv formularul 300, a fost actualizat chiar zilele trecute, mai exact pe 1 februarie, odată cu apariţia Ordinului ANAF nr. 591/2017. Publicarea unui nou model al decontului de TVA a fost necesară în contextul în care, din 2017, a fost introdus un regim special de TVA pentru agricultori, iar cota standard de TVA a fost redusă la 19%.

În ceea ce priveşte instrucţiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA, acestea au fost aprobate prin Ordinul ANAF nr. 3604/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Astfel, persoana impozabilă poate cere organului fiscal în evidența căruia este înregistrată în scopuri de TVA corectarea unor erori materiale apărute în formularul 300. De asemenea, corectarea poate fi făcută și la inițiativa organului fiscal.

Pentru a putea cere modificarea unor informații din cadrul decontului de TVA, persoana impozabilă trebuie să completeze o solicitare de corectare a erorilor materiale. Această cerere, alături de documente justificative, va fi depusă la registratura organului fiscal competent sau va fi trimisă prin poștă, prin scrisoare recomandată.

Prin procedura de corectare de către organul fiscal competent a deconturilor de TVA depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:

erori de transcriere - preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anteriore, de exemplu);
înregistrarea în decont a diferențelor de TVA de plată, constatate de organele de control, în alte rânduri decât cele stabilite prin reglementările legale în materie;
erori provenind din înscrierea în decontul de TVA a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.
Atenție! Tot o eroare materială este considerată și situația în cazul în care contribuabilul omite să bifeze caseta pentru solicitarea TVA de rambursat. Acesta poate depune la organul fiscal competent o declarație pe propria răspundere prin care să confirme solicitarea rambursării TVA după corectarea acestei erori materiale. În acest caz, declarația poate fi depusă până la data depunerii decontului de TVA aferent perioadei fiscale următoare, dar nu mai târziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont.

Corectarea erorilor materiale din decontul de TVA se poate face în cadrul termenului de prescripție de cinci ani de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, însă corectarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecție fiscală.

Cum se corectează decontul special de TVA

"Decontul special de TVA" sau formularul 301 este reglementat prin Ordinul ANAF nr. 592/2016, care stabileşte că document depus inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare din formular.

Decontul special se depune în format PDF, cu fișier XML, atașat pe suport CD însoțit de formatul hârtie semnat conform legii, la registratura organului fiscal competent, la poștă, prin scrisoare recomandată sau prin e-mail.

Corectarea declarațiilor informative 394 și 390 VIES

Formularul 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" se corectează în situația în care, după depunerea sa, contribuabiliii identifică omisiuni sau erori în datele declarate inițial. Pentru rectificarea datelor din acest formular, trebuie să se depună o nouă declarație corect completată, care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

Declaraţia 394 a suferit ultimele modificări în vara anului trecut, prin Ordinul ANAF nr. 2264/2016, este folosită pentru declararea livrărilor și achizițiilor pe teritoriul național şi trebuie trebuie completată integral.

Documentul se depune în prezent până pe data de 30, inclusiv, a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei.

În ceea ce privește "Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare", formularul 390 VIES, aceasta poate fi rectificată prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare din formular.

În declarația rectificativă se corectează tranzacții declarate în orice perioadă de raportare anterioară și se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Este important de știut că este necesar să se completeze câte o declarație rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Formularul 390 VIES este reglementat în prezent de Ordinul ANAF nr. 591/2016 şi trebuie depus de anumite persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice.

Stiri
x