CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu O serie de legi care vizează fermele de familie, fondurile mutuale sau exploatarea pajiştilor au fost modificate
Data 06-10-2014 09:14
Sursa www.recolta.eu
Guvernul a aprobat modificarea unor acte normative privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, unele măsuri privind susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor.

S-au făcut o serie de modificări referitoare la prevederile privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali.

Astfel, prin prezenta Ordonanța de Urgență s-au modificat următoarele acte normative:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991:

Potrivit unui comunicat de presă remis de Ministerul Agriculturii, se corectează o eroare materială, în sensul că se modifică anul de cerere 2014 cu anul de cerere 2015 în ceea ce privește accesarea fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, fapt care va permite finalizarea controalelor pe teren în vederea efectuării plăților pe suprafața pentru beneficiarii care au depus cereri de plată.

Se completează definiţia „utilizatorului de păşuni şi fâneţe” cu categoria crescătorilor de animale, persoane juridice de drept public sau de drept privat, constituite conform prevederilor Codului civil, având animale, proprii sau ale fermierilor membri, înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor.

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit:

Modificarea intervine pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, precum şi a principiului ierarhiei actelor normative, sens în care se impune abrogarea articolului 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, urmând ca prevederile referitoare la organizarea, funcţionarea şi stabilirea numărului de posturi pentru aparatul central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi pentru instituţiile din subordinea acestuia să fie reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Aceasta modificare vizează și faptul că prin OUG nr. 56/2014 ANPA a trecut din subordinea Ministerului Mediului și a Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ceea ce presupune modificarea numărului de personal și a instituțiilor subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (Or, prin art. 22 din OUG nr. 41/2014 au fost modificate prevederi ale HG nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia. Astfel, MADR nu poate suplimenta nici numărul de posturi, nici numărul instituțiilor subordonate ca urmare a preluării Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură prin hotărâre de Guvern).

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor:

Faţă de obiectivul sprijinului achiziţiei de terenuri agricole în vederea creşterii suprafeţelor exploatate pentru rentabilizarea şi eficientizarea producţiei agricole, modificările vizează redefinirea situaţiilor în care se poate achiziţiona teren agricol cu garanţia fondurilor de garantare constituite din fonduri publice. Fata de forma actuală, care se referă la achiziţia terenului aflat în arendă doar de către arendaş, prin modificare se procedează la extinderea aplicabilităţii legii persoanelor fizice sau juridice, eliminând aceasta condiționare, pentru cei care dețin o exploataţie agricolă conform declaraţiilor APIA, până la atingerea unui plafon de maximum 1.000 de ha în proprietate.

Pentru buna funcționare a schemei de microcreditare este necesară schimbarea bazei de calcul a fermei de familie de la unitatea de dimensiune economica (UDE) la valoarea standard a producției agricole (SO), astfel cum este reglementată baza de calcul din PNDR, în conformitate cu Regulamentele Europene.

Exista numeroase solicitări din partea potențialilor beneficiari pentru a acordarea de garanții de către instituțiile financiare nebancare cu care MADR are încheiate convenții de garantare, fapt care ar conduce la o mai bună absorbție a fondurilor europene.

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali:

Modificarea și completarea este necesară pentru asigurarea corelării dispozițiilor OUG nr.64/2013 cu prevederile Regulamentului nr.1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din FEADR și cu fișa măsurii cuprinsă în PNDR 2014-2020 în ceea ce privește tipurile de riscuri acoperite prin extinderea şi la fenomene climatice nefavorabile precum seceta, inundaţiile sau îngheţul de iarnă, regulile privind eligibilitatea sprijinului acordat prin PNDR prin includerea posibilității rambursării din fonduri UE și de la bugetul de stat a compensațiilor plătite de fondul mutual fermierilor în cazul unor pierderi economice determinate de riscurile acoperite de OUG.

Având în vedere specificul activităţii desfășurate de către fondurile mutuale, este reglementat rolul ASF în procesul de acreditare a acestora, respectiv acordarea avizului prealabil în scopul înscrierii asociaţiei în Registrul asociațiilor și fundațiilor, eliberarea unui aviz de funcţionare în vederea obținerii acreditării din partea MADR.

Au fost actualizate prevederile OUG legate de forma de organizare a fondului mutual, conținutul actului constitutiv și al statutului, precum și cele referitoare la organele de conducere având în vedere scopul constituirii fondurilor mutuale în temeiul acestui act normativ, respectiv asigurarea împotriva riscurilor menționate expres și posibilitatea solicitării de sprijin din FEADR, în condițiile regulamentelor europene aplicabile finanțării programelor de dezvoltare rurală și ̧ în acest scop, necesitatea protejării intereselor financiare ale UE conform reglementărilor europene privind gestionarea FEADR.

În acest scop, actul normativ cuprinde dispoziții privind înființarea, avizarea, acreditarea fondurilor mutuale pentru acoperirea riscurilor în agricultură, modul de funcționare al acestora, precum și atribuțiile Autorității de Supraveghere Financiară în procesul de acreditare si supraveghere, în vederea gestionării eficiente a fondurilor europene nerambursabile alocate din PNDR 2014-2020.

Stiri