CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Noi condiţii pentru înfiinţarea SRL-D
Data 08-09-2015 11:37
Sursa www.curierulnational.ro
Bugetul alocat în 2015 este de 19.300.000 lei, estimându-se că aproximativ 430 de persoane vor beneficia de acordarea unor sume nerambursabile.

Acestea trebuie să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică
Nu sunt admişi nici cei care au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri a fost modificat, procedura de implementare a schemei transpa­rente de ajutor de minimis fiind publicată în Monitorul Oficial, nr. 666 din 2 septembrie 2015.
Potrivit actului normativ, bugetul alocat în 2015 este de 19.300.000 lei, estimându-se că aproximativ 430 de persoane vor beneficia de acordarea unor sume nerambursabile.
Programul SRL-D vizează acordarea de sprijin oricărui cetăţean român, indiferent de vârstă, care doreşte să îşi deschidă o afacere (şi care nu a mai avut una până acum), prin acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (44.821 lei), din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferen­te planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.
Astfel, cei care vor să obţină un credit prin intermediul acestui program guvernamental trebuie să aibă capacitate juridică depli­nă de exerciţiu; anterior datei înmatriculării societăţii în Re­gistrul comerţului să nu fi deţinut şi să nu deţină calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European; să înfiinţeze pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; să comple­teze o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile stipulate de lege, pe care o depune la Registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii; să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui program.
În ceea ce priveşte obligaţiile referitoare la statutul microîntreprinderii pentru care se acordă creditul, acestea trebuie să fie societăţi comerciale cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care func­ţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se obţine la data înmatriculării la Registrul Comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.
SRL-D trebuie înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi, fiind obligatoriu să fie administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi; să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra-cost; să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; să nu fie în stare de dificultate - dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere opera­ţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activi­tăţii; să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta să fie deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente.
Stiri similare:
» Windows 10 ar putea bloca aplicaţiile şi jocurile piratate
» Putin a discutat cu Obama despre înfiinţarea unei coaliţii internaţionale împotriva terorismului
» JUDEŢUL HUNEDOARA: CIRCULAŢIE RELUATĂ PE DN7 SIBIU - DEVA
De asemenea, firma trebuie să aibă în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev 2).

Înscrierile se fac online

Conform noilor reglementări, înscrierea proiectelor se va face exclusiv online pe site-ul www.aippimm.ro, pe bază de username şi parolă, în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului.
Astfel, după crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. După confirmare, aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea online a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate.
"În vederea înscrierii în cadrul programului, microîntreprinderea «SRL-D» va completa şi va transmite planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de des­chidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului", se precizează în actul normativ.
În cazul în care nu sunt completate coerent şi cu detalii toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de afa­ceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

Evaluarea planurilor de afaceri se va face după noi criterii

Cele mai recente dispoziţii introduc şi noi criterii pe baza cărora vor fi evaluate planurile de afaceri înscrise în programul SRL-D.
Admiterea în program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri depuse online, punându-se astfel accentul pe calitatea planului de afaceri.
Punctajul minim acceptat este de 60 puncte din totalul celor 100 posibile. Aplicaţia SRL-D va genera automat celor care nu obţin punctajul minim mesajul „nu îndepliniţi criteriul de minim 60 de puncte”.
La punctaje egale, departajarea se va face în funcţie de numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul proiectului, de achiziţia de echipamente tehnologice, de activitatea pentru care se accesează programul, dar şi în funcţie de efectuarea sau nu a unor cursuri de antreprenoriat sau dacă asociatul/administratorul SRL-D este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la Registrul Comertului, precum şi în funcţie de data şi ora înscrierii în program.
După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic.
Microîntreprinderile SRL-D vor putea beneficia de finanţare în cadrul programului o singură dată.

Programul a fost prelungit până în 2020

Guvernul a decis prelungirea programului SRL-D până în anul 2020, sperând că minimum 550 de debutanţi în afaceri vor beneficia, în fiecare an, de sprijin financiar din partea statului.
"Luând în considerare necesitatea aplicării lui şi în următorii ani, Guvernul a aprobat prin hotărâre prelungirea aplicării acestui program pentru perioada 2013-2020, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari în fiecare an, prin asigurarea, din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei, a sumelor necesare pentru plata alocaţiilor financiare nerambursabile necesare", informa Guvernul în 2013.
Potrivit reglementărilor în vigoare, solicitanţii care nu au acces la un computer beneficiază pentru înscrierea online de asistenţă gratuită din partea OTIMMC din raza teritorială a SRL-D, pri­mind consiliere, instruire şi sprijin din partea instituţiei.

Ce activităţi nu se finanţează

Potrivit legii, nu se finanţează următoarele:
- intermedieri financiare şi asigurări;
- tranzacţii imobiliare;
- activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
- producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (de exemplu: fabricarea explozivilor, fabricarea produselor din tutun sau comerţul cu amănuntul al băuturilor);
- activităţi de pescuit şi acvacultură;
- activităţi legate de producţia primară a produselor agricole;
- ajutoare destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
- ajutoare pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

Stiri
x