CALENDAR FISCAL

JOI 2 MAI
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Depunerea Declarației ... [continuare]
LEGISLATIE

LEGE

privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

Publicat in Monitorul Oficial nr. 700 din 24 septembrie 2014, Partea I

Parlementul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, debitele constituite sau care urmeaza a fi constituite in sarcina pesionarilor aflati in evidenta sistemului public de pensii de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, reprezentand sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitori, nu se recupereaza.
(2) Sumele cu titlu de pensie, indemnizatie sociala pentru pensionari si indemnizatie pentru insotitor provenite din debite si recuperate de la pesionari incepand cu data de 1 ianuarie 2011 si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se restituie esalonat, pe o perioada de 5 ani calendaristici, incepand de la data de 1 ianuarie 2015, prin plati anuale egale.
(3) Restituirea se realizeaza pe baza cererilor depuse de catre pensionari la casele judetene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, respectiv casele de pensii sectoriale.
(4) Nedepunerea cererii prevazute la alin. (3) atrage nerestituirea sumelor.
(5) Sumele ce urmeaza a fi restituite pensionarilor in conditiile alin. (2) nu se actualizeaza cu indicele de inflatie si nu sunt purtatoare de dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz.
(6) Procedura de efectuare a restituirilor prevazute la alin. (2) va fi stabilita prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice.
(7) Contribuitia de asigurari sociale de sanatate sau, dupa caz, impozitul, aferente debitelor scutite la plata potrivit prevederilor alin. (1), nu se recupereaza.
Art. 2. - Debitele care au drept cauza culpa debitorului, cum ar fi folosirea de catre acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de catre acesta a unor date neconforme realitatii, care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei, nerespectarea obligatiilor care revin, potrivit legii, pensionarilor, inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau, dupa caz, cu venituri din activitati independente, nu fac obiectul scutirii de la plata si al restituirii, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 3. - Scutirea de la plata a debitelor, precum si restituirea prevazuta la art. 1 alin. (2), conform prevederilor prezentei legi, se aplica indiferent de categoria de pensie de care beneficiaza sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatarii existentei debitelor.
Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014;
b) articolul 2 din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013;
c) articolul XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in alicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013;
d) articolul IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicarea a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea 214/2013.
Art. 5. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se emit normele metodologice de aplicare, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice.
Art. 6. - Prezenta lege intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 23 septembrie 2014.
Nr. 125.

x