CALENDAR FISCAL

JOI 2 MAI
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Depunerea Declara╚Ťiei ... [continuare]
LEGISLATIE

Lege nr. 70/2015 pentru ├«nt─ârirea disciplinei financiare privind opera┼úiunile de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi ├«n numerar ┼či pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat─â

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I
M─âsuri pentru ├«nt─ârirea disciplinei financiare privind opera┼úiunile de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi ├«n numerar

Articolul 1

(1) Opera┼úiunile de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, ├«ntreprinderi individuale, ├«ntreprinderi familiale, liber profesioni┼čti, persoane fizice care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi ├«n mod independent, asocieri ┼či alte entit─â┼úi cu sau f─âr─â personalitate juridic─â de la/c─âtre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plat─â f─âr─â numerar, definite potrivit legii.

(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplic─â Trezoreriei Statului, institu┼úiilor de credit, institu┼úiilor emitente de moned─â electronic─â, institu┼úiilor care presteaz─â servicii de plat─â, autorizate de Banca Na┼úional─â a Rom├óniei sau autorizate ├«n alt stat membru al Uniunii Europene ┼či notificate c─âtre Banca Na┼úional─â a Rom├óniei, potrivit legii, institu┼úiilor financiare nebancare ┼či entit─â┼úilor care efectueaz─â opera┼úiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru opera┼úiunile specifice activit─â┼úii pentru care acestea au fost autorizate, precum ┼či operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.

(3) Prevederile prezentului capitol se aplic─â ┼či opera┼úiunilor de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi ├«n valut─â efectuate pe teritoriul Rom├óniei. ├Äncadrarea ├«n plafoanele prev─âzute de prezentul capitol se efectueaz─â ├«n func┼úie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Na┼úional─â a Rom├óniei, de la data efectu─ârii opera┼úiunilor de ├«ncas─âri sau pl─â┼úi.

Articolul 2
În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a)├«ncasare fragmentat─â - frac┼úionarea sumei de ├«ncasat ├«n mai multe tran┼če, pentru a evita plafonul de ├«ncasare ├«n numerar stabilit prin lege;
b)plat─â fragmentat─â - frac┼úionarea sumei de plat─â ├«n mai multe tran┼če, pentru a evita plafonul de plat─â ├«n numerar stabilit prin lege;
c)magazin de tipul cash and carry - magazin care realizeaz─â comer┼ú de tipul cash and carry, astfel cum este definit la art. 4 lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor ┼či serviciilor de pia┼ú─â, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Articolul 3

(1) Prin excep┼úie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua opera┼úiuni de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi ├«n numerar, ├«n urm─âtoarele condi┼úii:
a)încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
b)├«ncas─âri efectuate de c─âtre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate ┼či func┼úioneaz─â ├«n baza legisla┼úiei ├«n vigoare, de la persoanele prev─âzute la art. 1 alin. (1), ├«n limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoan─â;
c)plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
d)pl─â┼úi c─âtre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate ┼či func┼úioneaz─â ├«n baza legisla┼úiei ├«n vigoare, ├«n limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e)plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

(2) Sunt interzise ├«ncas─ârile fragmentate ├«n numerar de la beneficiari pentru facturile a c─âror valoare este mai mare de 5.000 lei ┼či, respectiv, de 10.000 lei, ├«n cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum ┼či fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a c─âror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

(3) Sunt interzise pl─â┼úile fragmentate ├«n numerar c─âtre furnizorii de bunuri ┼či servicii pentru facturile a c─âror valoare este mai mare de 5.000 lei ┼či, respectiv, de 10.000 lei, c─âtre magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prev─âzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care dep─â┼česc plafonul de 5.000 lei, c─âtre furnizorii de bunuri ┼či servicii, respectiv de 10.000 lei, c─âtre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei ├«n numerar, suma care dep─â┼če┼čte acest plafon put├ónd fi achitat─â numai prin instrumente de plat─â f─âr─â numerar.

(4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d), după caz.

Articolul 4

(1) Opera┼úiunile de ├«ncas─âri ├«n numerar efectuate de persoanele prev─âzute la art. 1 alin. (1), de la persoane fizice, reprezent├ónd cesiuni de crean┼úe, primiri de ├«mprumuturi sau alte finan┼ú─âri, precum ┼či contravaloarea unor livr─âri de bunuri sau a unor prest─âri de servicii se efectueaz─â ├«n limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoan─â.

(2) Sunt interzise ├«ncas─ârile fragmentate de la o persoan─â, pentru opera┼úiunile de ├«ncas─âri ├«n numerar prev─âzute la alin. (1), cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum ┼či fragmentarea tranzac┼úiilor reprezent├ónd cesiuni de crean┼úe, primiri de ├«mprumuturi sau alte finan┼ú─âri, respectiv fragmentarea unei livr─âri de bunuri sau a unei prest─âri de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.

(3) Prevederile alin. (1) ┼či (2) nu se aplic─â ├«n cazul livr─ârilor de bunuri ┼či prest─ârilor de servicii care se efectueaz─â cu plata ├«n rate, ├«n condi┼úiile ├«n care ├«ntre persoanele prev─âzute la art. 1 alin. (1) ┼či persoanele fizice sunt ├«ncheiate contracte de v├ónzare- cump─ârare cu plata ├«n rate, conform legii.

(4) Opera┼úiunile de pl─â┼úi ├«n numerar efectuate de persoanele prev─âzute la art. 1 alin. (1), c─âtre persoane fizice, reprezent├ónd contravaloarea unor achizi┼úii de bunuri sau a unor prest─âri de servicii, dividende, cesiuni de crean┼úe sau alte drepturi ┼či restituiri de ├«mprumuturi sau alte finan┼ú─âri se efectueaz─â cu ├«ncadrarea ├«n plafonul zilnic de 10.000 lei c─âtre o persoan─â. Sunt interzise pl─â┼úile fragmentate ├«n numerar c─âtre o persoan─â, pentru tranzac┼úiile mai mari de 10.000 lei.

Articolul 5
Plafoanele-limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele operaţiuni:
a)depunerea de numerar ├«n conturile deschise la institu┼úiile de credit sau la institu┼úiile care presteaz─â servicii de plat─â ┼či care sunt autorizate de Banca Na┼úional─â a Rom├óniei, inclusiv ├«n automatele de ├«ncas─âri ├«n numerar;
b)plata cheltuielilor de deplasare ├«n interes de serviciu, ├«n limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemniza┼úiei ┼či a caz─ârii pe timpul deplas─ârii, precum ┼či a cheltuielilor neprev─âzute efectuate ├«n acest sens;
c)plata ├«n numerar a impozitelor, taxelor, contribu┼úiilor, amenzilor ┼či a altor obliga┼úii datorate bugetului general consolidat al statului;
d)retragerea de numerar din conturi deschise la institu┼úiile de credit sau la institu┼úiile care presteaz─â servicii de plat─â ┼či care sunt autorizate de Banca Na┼úional─â a Rom├óniei pentru plata salariilor ┼či a altor drepturi de personal prev─âzute de lege ┼či pentru alte opera┼úiuni de pl─â┼úi efectuate c─âtre persoanele fizice, altele dec├ót cele prev─âzute la art. 4 alin. (4);
e)transferarea de sume prin intermediul institu┼úiilor care presteaz─â servicii de plat─â autorizate de Banca Na┼úional─â a Rom├óniei sau autorizate ├«n alt stat membru al Uniunii Europene ┼či notificate c─âtre Banca Na┼úional─â a Rom├óniei, potrivit legii;
f)depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Articolul 6
Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru efectuarea de plăţi în numerar.

Articolul 7
├Än cazul persoanelor prev─âzute la art. 1 alin. (1) care au organizate mai multe casierii, plafoanele prev─âzute la art. 3 alin. (1) lit. a) ┼či b) ┼či la art. 4 alin. (1) sunt aplicabile pe fiecare casierie ├«n parte.

Articolul 8
Sucursalele ┼či alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie ┼či/sau cont deschis la o institu┼úie de credit aplic─â ├«n mod corespunz─âtor prevederile prezentului capitol.

Articolul 9

(1) ├Än cazul persoanelor prev─âzute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate ┼či/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, ├«n cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuat─â astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei ├«n numerar, sumele care dep─â┼česc aceste plafoane put├ónd fi restituite numai prin instrumente de plat─â f─âr─â numerar.

(2) ├Än cazul return─ârii de bunuri de c─âtre persoanele fizice ┼či, respectiv, neprest─ârii de servicii c─âtre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuat─â ├«n numerar ├«n limita a 10.000 lei, sumele care dep─â┼česc acest plafon put├ónd fi restituite numai prin instrumente de plat─â f─âr─â numerar. Prin excep┼úie, ├«n cazul ├«n care, la data restituirii, persoanele fizice declar─â pe propria r─âspundere c─â nu mai de┼úin cont bancar, restituirea se poate face integral ├«n numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituit─â.

Articolul 10
Opera┼úiunile de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi ├«n numerar ├«ntre persoanele fizice, altele dec├ót opera┼úiunile de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi realizate prin intermediul institu┼úiilor care presteaz─â servicii de plat─â autorizate de Banca Na┼úional─â a Rom├óniei sau autorizate ├«n alt stat membru al Uniunii Europene ┼či notificate c─âtre Banca Na┼úional─â a Rom├óniei, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prest─ârii de servicii, precum ┼či cele reprezent├ónd acordarea/restituirea de ├«mprumuturi, se pot efectua ├«n limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzac┼úie. Sunt interzise ├«ncas─ârile ┼či pl─â┼úile fragmentate ├«n numerar pentru tranzac┼úiile mai mari de 50.000 lei, precum ┼či fragmentarea unei tranzac┼úii mai mari de 50.000 lei.

Articolul 11

(1) Se interzice persoanelor prev─âzute la art. 1 alin. (2) s─â elibereze persoanelor prev─âzute la art. 1 alin. (1) ┼či art. 8 sume ├«n numerar peste plafonul stabilit la art. 3 alin. (1) lit. c), pe fiecare persoan─â ┼či tranzac┼úie, cu excep┼úia opera┼úiunilor prev─âzute la art. 5.

(2) Este interzis─â persoanelor prev─âzute la art. 1 alin. (1) ┼či art. 8 fragmentarea solicit─ârilor de eliberare de numerar care conduce la dep─â┼čirea plafonului prev─âzut la art. 3 alin. (1) lit. c).

(3) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

Articolul 12

(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) ┼či (3), art. 4 alin. (1), (2) ┼či (4), art. 9 ┼či 10 constituie contraven┼úii, dac─â nu au fost s─âv├ór┼čite ├«n astfel de condi┼úii ├«nc├ót, potrivit legii penale, s─â constituie infrac┼úiuni, ┼či se sanc┼úioneaz─â, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, cu amend─â de 10% din suma ├«ncasat─â/pl─âtit─â care dep─â┼če┼čte plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de opera┼úiune, dar nu mai pu┼úin de 100 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 ┼či art. 11 alin. (1) ┼či (2) constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Articolul 13
Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea sanc┼úiunilor prev─âzute la art. 12 se efectueaz─â de c─âtre organele Ministerului Finan┼úelor Publice, ale Agen┼úiei Na┼úionale de Administrare Fiscal─â ┼či unit─â┼úilor sale subordonate, conform competen┼úelor.

Articolul 14
Contraven┼úiilor prev─âzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Capitolul II
Modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat─â

Articolul 15
Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat─â, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 250/2003, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:

1. Dup─â articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urm─âtorul cuprins:

Articolul 11
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel:
a)institu┼úie acceptant─â - institu┼úie de credit sau o institu┼úie financiar─â nebancar─â care ofer─â comercian┼úilor acceptan┼úi servicii de acceptare la plat─â a cardurilor ┼či/sau a instrumentelor de plat─â de tip moned─â electronic─â, ├«n baza unui contract ├«ncheiat ├«n prealabil ├«ntre aceasta ┼či comerciantul acceptant, precum ┼či servicii de eliberare de numerar la ghi┼čeele sale ┼či ├«n re┼úeaua proprie de terminale ale de┼úin─âtorilor. ├Än cazul instrumentelor de plat─â electronic─â de tipul cardului, institu┼úia acceptant─â poate fi ┼či emitentul instrumentului de plat─â;
b)institu┼úie emitent─â - institu┼úie de credit sau o institu┼úie financiar─â nebancar─â care emite ┼či pune la dispozi┼úie de┼úin─âtorului un instrument de plat─â electronic─â, pe baza unui contract ├«ncheiat cu acesta;
c)card comercial - cardul de plat─â emis unor operatori economici, unor entit─â┼úi din sectorul public sau unor persoane fizice care desf─â┼čoar─â o activitate independent─â de natur─â economic─â, a c─ârui utilizare este limitat─â la cheltuielile legate de activitatea desf─â┼čurat─â;
d)comision interbancar - comisionul pl─âtit ├«n mod direct sau indirect, pentru fiecare opera┼úiune, ├«ntre prestatorul de servicii de plat─â al pl─âtitorului ┼či cel al beneficiarului care particip─â la opera┼úiunea de plat─â cu cardul sau pe baz─â de card;
e)comision de servicii percepute comercian┼úilor - comisionul pl─âtit acceptantului de c─âtre beneficiarul pl─â┼úii, pentru fiecare opera┼úiune, cuprinz├ónd comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plat─â ┼či procesare ┼či marja acceptantului;
f)beneficiar al plăţii - destinatarul preconizat al fondurilor care au făcut obiectul unei operaţiuni de plată;
g)sistem tripartit de plat─â cu cardul - sistemul de plat─â prin carduri ├«n care func┼úiile de emitere ┼či acceptare sunt integrate ├«ntr-o singur─â institu┼úie financiar─â, care este ┼či proprietarul sistemului. Atunci c├ónd un sistem tripartit de plat─â cu cardul autorizeaz─â al┼úi prestatori de servicii de plat─â s─â emit─â ┼či/sau s─â accepte carduri de plat─â, acesta este considerat ca fiind un sistem cvadripartit de plat─â cu cardul ┼či se va supune prevederilor prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

2. Dup─â articolul 2 se introduc trei noi articole , articolele 21-23, cu urm─âtorul cuprins:

Articolul 21
Instituţiile emitente nu pot aplica instituţiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit.

Articolul 22
Acordurile dintre institu┼úiile acceptante ┼či beneficiarii pl─â┼úilor vor con┼úine informa┼úii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plat─â ┼či procesare, marja acceptantului, precum ┼či a comisioanelor suplimentare aplicate ├«n func┼úie de marca ┼či categoria respectivelor carduri de plat─â.

Articolul 23
(1) Prevederile art. 21 ┼či 22 se aplic─â institu┼úiilor emitente ┼či institu┼úiilor acceptante din Rom├ónia.
(2) Prevederile art. 21 ┼či 22 nu se aplic─â opera┼úiunilor cu carduri comerciale, retragerilor de numerar de la bancomate ┼či opera┼úiunilor cu carduri emise de sisteme tripartite de plat─â cu cardul.

3. La articolul 3, dup─â alineatul (2) se introduc dou─â noi alineate, alineatele (21) ┼či (22), cu urm─âtorul cuprins:

(21)Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â, prin derogare de la dispozi┼úiile art. 8 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, cu amend─â de la 10.000 lei la 200.000 lei nerespectarea dispozi┼úiilor art. 21 ┼či 22.
(22)Constituie contraven┼úie ┼či se sanc┼úioneaz─â cu amend─â de la 5.000 lei la 7.500 lei nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3).

4. La articolul 3, alineatul (4) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

(4) Contraven┼úiilor prev─âzute la alin. (1), (2), (21) ┼či (22) le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Capitolul III
Dispozi┼úii tranzitorii ┼či finale

Articolul 16

(1) Cap. I intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile cap. I nu se aplică contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Articolul 17
La data intr─ârii ├«n vigoare a dispozi┼úiilor cap. I se abrog─â prevederile Ordonan┼úei Guvernului nr. 15/1996 privind ├«nt─ârirea disciplinei financiar-valutare, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 131/1996, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Articolul 18
Prevederile art. 15 se aplică la 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Articolul 19
├Än termen de 30 de zile de la data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei legi, prin hot─âr├óre a Guvernului, se vor modifica ┼či completa Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat─â, aprobate prin Hot─âr├órea Guvernului nr. 1.253/2003, publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003.
Aceast─â lege a fost adoptat─â de Parlamentul Rom├óniei, cu respectarea prevederilor art. 75 ┼či ale art. 76 alin. (2) din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat─â.
p. PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR, PETRU GABRIEL VLASE
PRE┼×EDINTELE SENATULUI
C─éLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-T─éRICEANU
Bucure┼čti, 2 aprilie 2015.
Nr. 70.

x