CALENDAR FISCAL

JOI 2 MAI
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Depunerea Declarației ... [continuare]
LEGISLATIE

O R D I N
privind aprobarea Planului general de conturi contabile

nr. 119 din 06.08.2013

Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013
Monitorul Oficial nr.177-181/1225 din 16.08.2013

* * *

Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1507 din 31 decembrie 2008 “Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11, art.31), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
1. Se aprobă Planul general de conturi contabile cu intrarea în vigoare din 1 ianuarie 2014, publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor.
[Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, în vigoare 01.01.2014]
[Pct.1 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.146 din 16.10.2013, în vigoare 01.01.2014]

11. Planul general de conturi contabile se aplică de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu – de la 1 ianuarie 2015. Entităţile care vor decide aplicarea Planului general de conturi contabile menţionat la pct.1 începînd cu 1 ianuarie 2014 nu vor aplica Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor menţionat la pct.2.
[Pct.11 introdus prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

2. Din 1 ianuarie 2015 se abrogă Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin ordinele ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997, nr.2 din 10.01.2006, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.93-96 din 30.12.1997, nr.20-50 din 31.01.2006) şi hotărîrea nr.53 din 14.04.1998 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a grupelor suplimentare de conturi şi conturilor I pentru contabilitatea financiară a organizaţiilor de asigurare din Republica Moldova aprobată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii (Monitorul Oficial nr.105-107 din 26.11.1998).
[Pct.2 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.166 din 28.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

VICEMINISTRUL FINANŢELOR          Victor BARBĂNEAGRĂ

Chişinău, 6 august 2013.
Nr.119.


Notă: Planul general de conturi contabile publicat în Monitorul Oficial nr.233-237/1534 din 22.10.2013

__________
Ministerul Finanţelor
Ordin nr.119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile //Monitorul Oficial 233-237/1534, 22.10.2013

x