CALENDAR FISCAL
LEGISLATIE

OMFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă
Av├ónd ├«n vedere prevederile art. 1 alin. (5) ┼či art. 4 alin. (2) din Legea contabilit─â┼úii nr. 82/1991, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ├«n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot─âr├órea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Finan┼úelor Publice, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ministrul finan┼úelor publice emite urm─âtorul ordin:


Articolul 1
Se aprobă Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


Articolul 2
Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către următoarele categorii de persoane:

a)persoanele fizice ┼či asocierile f─âr─â personalitate juridic─â ale c─âror venituri sunt supuse impozitului pe venit ├«n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, al c─âror venit net anual este determinat ├«n sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind ob┼úinut din urm─âtoarele surse:
ÔÇô activit─â┼úi independente;
ÔÇô cedarea folosin┼úei bunurilor;
ÔÇô activit─â┼úi agricole, silvicultur─â ┼či piscicultur─â;

b)persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.


Articolul 3
Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, cu excepţia celor pentru care în actul normativ de înfiinţare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă.

Articolul 4
(1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă pot trece la conducerea contabilităţii în partidă dublă de la începutul exerciţiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere.

(2) Persoanele înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a), pot opta pentru ţinerea contabilităţii în partidă dublă de la data înfiinţării acestora.


Articolul 5
(1) Persoanele prev─âzute la art. 2 lit. a) care opteaz─â pentru ┼úinerea eviden┼úei contabile pe baza regulilor contabilit─â┼úii ├«n partid─â dubl─â organizeaz─â ┼či conduc contabilitatea proprie ├«n baza reglement─ârilor contabile ├«n vigoare, aplicabile operatorilor economici, p├ón─â la nivel de balan┼ú─â de verificare, f─âr─â a ├«ntocmi situa┼úii financiare anuale. Eviden┼úa contabil─â astfel ┼úinut─â trebuie s─â permit─â determinarea informa┼úiilor necesare pentru ├«ndeplinirea obliga┼úiilor prev─âzute de legisla┼úia ├«n vigoare.

(2) Persoanele prev─âzute la alin. (1) ├«ntocmesc Registrul-jurnal (cod 14-1-1) ┼či Registrul-inventar (cod 14-1-2). ├Äntocmirea, editarea ┼či p─âstrarea registrelor contabile ┼či a celorlalte documente financiar-contabile se efectueaz─â conform normelor privind documentele financiar-contabile, elaborate de Ministerul Finan┼úelor Publice.

(3) Persoanele prev─âzute la alin. (1) vor prelua, pe baza inventarului ┼či a informa┼úiilor privind crean┼úele ┼či datoriile, ca solduri ini┼úiale, la ├«nceputul exerci┼úiului financiar pentru care au optat s─â treac─â la conducerea contabilit─â┼úii ├«n partid─â dubl─â, sumele din documentele ├«ntocmite pentru ┼úinerea contabilit─â┼úii ├«n partid─â simpl─â, respectiv din:
ÔÇô Registrul-inventar;
ÔÇô Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi;
ÔÇô fi┼ča mijlocului fix;
ÔÇô extras de cont;
ÔÇô alte documente.

Deschiderea conturilor de imobiliz─âri, stocuri, crean┼úe, disponibilit─â┼úi b─âne┼čti ┼či datorii, ├«n vederea prelu─ârii ├«n contabilitatea ├«n partid─â dubl─â a acestor elemente, se efectueaz─â cu ajutorul contului 455 ÔÇ×Sume datorate ac┼úionarilor/asocia┼úilorÔÇť.
Prin excep┼úie de la func┼úiunea contului 455 ÔÇ×Sume datorate ac┼úionarilor/asocia┼úilorÔÇť prezentat─â ├«n reglement─ârile contabile ├«n vigoare, aplicabile operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea ├«n partid─â simpl─â la contabilitatea ├«n partid─â dubl─â se efectueaz─â urm─âtoarele ├«nregistr─âri:
ÔÇô ├«n creditul contului 455 ÔÇ×Sume datorate ac┼úionarilor/ asocia┼úilorÔÇť se ├«nregistreaz─â soldurile conturilor de natura activelor (imobiliz─âri, stocuri, crean┼úe, disponibilit─â┼úi b─âne┼čti);
ÔÇô ├«n debitul contului 455 ÔÇ×Sume datorate ac┼úionarilor/ asocia┼úilorÔÇť se ├«nregistreaz─â soldurile conturilor de natura datoriilor.

Diferen┼úa dintre valoarea activelor ┼či valoarea datoriilor din contul 455 ÔÇ×Sume datorate ac┼úionarilor/asocia┼úilorÔÇť se va reflecta ├«n soldul acestuia, astfel:
ÔÇô sold creditor - c├ónd valoarea activelor este mai mare dec├ót valoarea datoriilor;
ÔÇô sold debitor - c├ónd valoarea activelor este mai mic─â dec├ót valoarea datoriilor.


Articolul 6
Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015.


Articolul 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul ministrului finan┼úelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ┼či conducerea eviden┼úei contabile ├«n partid─â simpl─â de c─âtre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil ├«n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004;
b)Normele specifice de ├«ntocmire ┼či utilizare a documentului Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi (cod 14-1-1/b) cuprinse ├«n anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 870 ┼či 870 bis din 23 decembrie 2008, cu complet─ârile ulterioare;
c)Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natur─â contabil─â ┼či fiscal─â referitoare la practicienii ├«n insolven┼ú─â, persoane fizice sau juridice, care ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea ├«n conformitate cu prevederile Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activit─â┼úii practicienilor ├«n insolven┼ú─â, publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.


Articolul 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan V├ólcov Bucure┼čti, 17 februarie 2015.

Nr. 170ANEX─é
REGLEMENT─éRI CONTABILE
privind contabilitatea în partidă simplă


Capitolul I
Aria de aplicabilitate
Prezentele reglement─âri se aplic─â de c─âtre:
1. persoanele fizice ┼či asocierile f─âr─â personalitate juridic─â, ale c─âror venituri sunt supuse impozitului pe venit ├«n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare (Codul fiscal), al c─âror venit net anual este determinat ├«n sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ┼či este ob┼úinut din urm─âtoarele surse:
a)activităţi independente;
b)cedarea folosinţei bunurilor;
c)activit─â┼úi agricole, silvicultur─â ┼či piscicultur─â.
Persoanele care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi independente ┼či care au obliga┼úia ┼úinerii contabilit─â┼úii conform prezentelor reglement─âri sunt persoanele care ob┼úin venituri din:
a.1 - activit─â┼úi economice (persoane fizice autorizate, ├«ntreprinderi individuale ┼či ├«ntreprinderi familiale);
a.2 - profesii libere (medici, avoca┼úi, notari, auditori financiari, consultan┼úi fiscali, exper┼úi contabili, arhitec┼úi ┼či alte profesii reglementate);
a.3 - drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real);
2. persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Capitolul II
Dispoziţii generale privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă
1. ├Än sensul prezentelor reglement─âri, contabilitatea ├«n partid─â simpl─â reprezint─â ansamblul registrelor ┼či documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la eviden┼úierea ├«n contabilitate, ├«n mod cronologic ┼či sistematic, a opera┼úiunilor economico-financiare consemnate ├«n documentele justificative.
2. Persoanele care conduc contabilitatea ├«n partid─â simpl─â pot utiliza formularele financiar-contabile prev─âzute ├«n prezentele reglement─âri sau numai o parte din acestea, ├«n func┼úie de elementele specifice activit─â┼úii desf─â┼čurate, astfel ├«nc├ót acestea s─â permit─â determinarea informa┼úiilor necesare pentru ├«ndeplinirea obliga┼úiilor prev─âzute de legisla┼úia ├«n vigoare.
3. ├Än func┼úie de necesit─â┼úi, persoanele care conduc contabilitatea ├«n partid─â simpl─â pot utiliza ┼či alte formulare financiar-contabile prev─âzute ├«n Normele metodologice de ├«ntocmire ┼či utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu complet─ârile ulterioare. ├Än acest caz, elementele referitoare la conturi, debit, credit, semn─âturi de aprobare, avizare, precum ┼či alte elemente similare, nu se completeaz─â.
4. Persoanele care conduc contabilitatea ├«n partid─â simpl─â pot folosi ┼či alte formulare prev─âzute ├«n mod expres de acte normative care reglementeaz─â activit─â┼úi economice specifice (agricultur─â, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.).
5. Formularele financiar-contabile pot fi pretip─ârite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automat─â a datelor.
6. ├Än condi┼úiile utiliz─ârii sistemelor informatice, trebuie s─â fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate ├«n domeniul financiar-contabil, prev─âzute de Normele metodologice de ├«ntocmire ┼či utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 3.512/2008, cu complet─ârile ulterioare.
7. Factura se ├«ntocme┼čte, se utilizeaz─â, se corecteaz─â, se reconstituie (├«n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii) ┼či se arhiveaz─â ├«n conformitate cu prevederile Codului fiscal.
8. Persoanele care conduc contabilitatea ├«n partid─â simpl─â au obliga┼úia s─â efectueze inventarierea la ├«nceputul activit─â┼úii, cel pu┼úin o dat─â pe an, precum ┼či la ├«ncetarea activit─â┼úii.
9. Inventarierea cuprinde toate elementele de natura activelor ┼či datoriilor care contribuie la desf─â┼čurarea activit─â┼úii persoanei care conduce contabilitatea ├«n partid─â simpl─â ┼či se face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finan┼úelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ┼či efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ┼či capitalurilor proprii.
10. ├Än sensul prezentelor reglement─âri, elementele patrimoniale sunt bunurile ┼či drepturile care contribuie la desf─â┼čurarea activit─â┼úii persoanei care conduce contabilitatea ├«n partid─â simpl─â. Acestea cuprind: imobiliz─âri corporale (mijloace fixe), stocuri ┼či imobiliz─âri necorporale, respectiv programe informatice, brevete, licen┼úe, m─ârci comerciale, drepturi ┼či active similare.
11. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

Capitolul III
Norme generale privind contabilitatea ├«n partid─â simpl─â ┼či documentele financiar-contabile
1. Contabilitatea ├«n partid─â simpl─â se ┼úine ├«n limba rom├ón─â ┼či ├«n moneda na┼úional─â.
2. Orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
3. Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.
4. Documentele justificative trebuie s─â cuprind─â urm─âtoarele elemente principale:
ÔÇô denumirea documentului;
ÔÇô denumirea/numele ┼či prenumele ┼či, dup─â caz, sediul/adresa persoanei care ├«ntocme┼čte documentul;
ÔÇô num─ârul documentului ┼či data ├«ntocmirii acestuia;
ÔÇô codul de ├«nregistrare fiscal─â (c├ónd este cazul);
ÔÇô men┼úionarea p─âr┼úilor care particip─â la efectuarea opera┼úiunii economico-financiare (c├ónd este cazul);
ÔÇô con┼úinutul opera┼úiunii economico-financiare ┼či, atunci c├ónd este necesar, temeiul legal al efectu─ârii acesteia;
ÔÇô datele cantitative ┼či valorice aferente opera┼úiunii economico-financiare efectuate;
ÔÇô numele, prenumele ┼či semn─âtura persoanei care a ├«ntocmit documentul, dup─â caz;
ÔÇô alte elemente menite s─â asigure consemnarea complet─â a opera┼úiunilor efectuate.
5. ├Än documentele financiar-contabile nu sunt admise ┼čters─âturi, modific─âri sau alte asemenea procedee, ┼či nici l─âsarea de spa┼úii libere ├«ntre opera┼úiunile ├«nscrise ├«n acestea sau file lips─â.
6. Erorile se corecteaz─â prin t─âierea cu o linie a textului sau a cifrei gre┼čite, pentru ca acestea s─â poat─â fi citite, iar deasupra lor se scrie textul corect sau cifra corect─â. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului financiar-contabil ┼či se confirm─â prin semn─âtura persoanei care a ├«ntocmit/corectat documentul, men┼úion├óndu-se ┼či data efectu─ârii corecturii.
7. ├Än cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza c─ârora se prime┼čte, se elibereaz─â sau se justific─â numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prev─âd asemenea restric┼úii, documentul ├«ntocmit gre┼čit se anuleaz─â ┼či se p─âstreaz─â sau r─âm├óne ├«n carnetul respectiv.
8. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.
9. Pentru eviden┼úierea ├«n contabilitatea ├«n partid─â simpl─â a opera┼úiunilor efectuate se utilizeaz─â urm─âtoarele registre contabile: Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi (cod 14-1-1/b) ┼či Registrul-inventar (cod 14-1-2/b), prev─âzute la cap. V.
10. Registrele de contabilitate se utilizeaz─â ├«n strict─â concordan┼ú─â cu destina┼úia acestora ┼či se prezint─â ├«n mod ordonat ┼či astfel completate, ├«nc├ót s─â permit─â ├«n orice moment identificarea ┼či controlul opera┼úiunilor economico-financiare efectuate.
11. Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi (cod 14-1-1/b) serve┼čte la ├«nregistrarea cronologic─â a tuturor sumelor ├«ncasate ┼či pl─âtite, at├ót ├«n numerar, c├ót ┼či prin conturi bancare.
12. Sumele ├«nregistrate ├«n Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi (cod 14-1-1/b) se totalizeaz─â lunar.
13. Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) serve┼čte la ├«nregistrarea elementelor de natura activelor ┼či datoriilor inventariate.
14. Modelele registrelor de contabilitate utilizate de persoanele care conduc contabilitatea ├«n partid─â simpl─â, precum ┼či normele de ├«ntocmire ┼či utilizare a acestora sunt prezentate la cap. V.
15. Registrele de contabilitate parafate ┼či ├«nregistrate la organele fiscale teritoriale anterior intr─ârii ├«n vigoare a prezentelor reglement─âri pot fi utilizate p├ón─â la epuizare, cu condi┼úia respect─ârii con┼úinutului de informa┼úii ┼či a normelor de ├«ntocmire ┼či utilizare a acestora prev─âzute la cap. V.
16. Elementele patrimoniale se evidenţiază în contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de achiziţie, de producţie sau la preţul pieţei, în baza documentelor justificative care atestă dobândirea acestora.
17. Eviden┼úa imobiliz─ârilor corporale (mijloace fixe) se ┼úine cu ajutorul Fi┼čei mijlocului fix (cod 14-2-2).
18. Operaţiunile efectuate în valută se evidenţiază în contabilitate în moneda naţională, utilizându-se cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii. Prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).
Sumele aferente opera┼úiunilor ├«n valut─â se ├«nregistreaz─â ├«n Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi (cod 14-1-1/b) ├«n lei, cu men┼úionarea ├«n coloana de explica┼úii a valorii ├«n valut─â.
19. În condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, documentul în baza căruia se înregistrează în contabilitate încasările zilnice este raportul fiscal de închidere zilnică, respectiv registrul special întocmit în condiţiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.
20. ├Än caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile, se vor lua m─âsuri de reconstituire a acestora, cu aplicarea prevederilor Ordinului ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 3.512/2008, cu complet─ârile ulterioare.

Capitolul IV
Arhivarea ┼či p─âstrarea documentelor financiar-contabile
1. Persoanele care conduc contabilitatea ├«n partid─â simpl─â au obliga┼úia s─â p─âstreze ├«n arhiva lor registrele de contabilitate ┼či documentele justificative care au stat la baza eviden┼úierii opera┼úiunilor economico-financiare ├«n contabilitatea ├«n partid─â simpl─â.
2. Termenul de p─âstrare a Registrului-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi (cod 14-1-1/b) ┼či a Registrului-inventar (cod 14-1-2/b) este de 10 ani.
3. Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă se păstrează pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează 50 de ani.
4. Documentele justificative care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de utilizare mai mare decât perioada prevăzută la pct. 3 se păstrează pe perioada de utilizare a bunurilor.
5. Arhivarea documentelor financiar-contabile se face cu respectarea urm─âtoarelor reguli:
ÔÇô documentele se grupeaz─â ├«n dosare care se numeroteaz─â;
ÔÇô gruparea documentelor ├«n dosare se face cronologic ┼či sistematic, ├«n cadrul fiec─ârui an la care se refer─â acestea;
ÔÇô dosarele con┼úin├ónd documente financiar-contabile se p─âstreaz─â ├«n spa┼úii amenajate ├«n acest scop, asigurate ├«mpotriva degrad─ârii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.
6. Arhivarea electronic─â a documentelor financiar-contabile se face cu respectarea condi┼úiilor prev─âzute de Normele metodologice de ├«ntocmire ┼či utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 3.512/2008, cu complet─ârile ulterioare.

Capitolul V
Registrele ┼či documentele financiar-contabile utilizate ├«n scopul conducerii contabilit─â┼úii ├«n partid─â simpl─â*
Secţiunea 1
Nomenclatorul registrelor ┼či formularelor financiar-contabile
Nr. crt.Denumirea formularuluiCod
1.Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi14-1-1/b
2.Registrul-inventar14-1-2/b
3.Fi┼ča mijlocului fix14-2-2
4.Factura** 
5. Aviz de însoţire a mărfii14-3-6A
6.List─â de inventariere14-3-12
7.Chitanţă14-4-1
8.Chitanţă pentru operaţiuni în valută14-4-1/a
9.Dispoziţia de plată/încasare către casierie14-4-4
10.Statul de salarii14-5-1/k
*) Normele metodologice de ├«ntocmire ┼či utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse ├«n tabelul de mai sus, cu excep┼úia celor aferente facturii ┼či celor dou─â registre, se reg─âsesc ├«n Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 3.512/2008, cu complet─ârile ulterioare.
├Än func┼úie de necesit─â┼úi, persoanele care conduc contabilitatea ├«n partid─â simpl─â pot utiliza ┼či alte formulare financiar-contabile prev─âzute ├«n Normele metodologice de ├«ntocmire ┼či utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei ┼či finan┼úelor nr. 3.512/2008, cu complet─ârile ulterioare, precum ┼či ├«n alte acte normative.
**) Factura se ├«ntocme┼čte ┼či se utilizeaz─â ├«n conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Secţiunea a 2-a
Modelele ┼či normele de ├«ntocmire ┼či utilizare a registrelor contabile REGISTRUL-JURNAL DE ├ÄNCAS─éRI ┼×I PL─é┼óI (cod 14-1-1/b)
Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi este documentul contabil care serve┼čte la ├«nregistrarea ├«ncas─ârilor ┼či pl─â┼úilor aferente activit─â┼úii persoanelor care conduc eviden┼úa contabil─â pe baza regulilor contabilit─â┼úii ├«n partid─â simpl─â.
Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi se ├«ntocme┼čte ├«ntr-un exemplar, ├«nregistrarea opera┼úiunilor pe baza documentelor justificative f─âc├óndu-se distinct, pe fiecare opera┼úiune de ├«ncasare/plat─â.
├Än Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi se ├«nregistreaz─â at├ót opera┼úiunile ├«n numerar, c├ót ┼či cele efectuate prin contul curent de la banc─â, la valoarea prev─âzut─â ├«n documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea ad─âugat─â.
├Äncas─ârile din Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi cuprind:
ÔÇô sumele ├«ncasate din desf─â┼čurarea activit─â┼úii;
ÔÇô aporturile ├«n numerar ┼či prin conturi bancare aduse la ├«nceperea activit─â┼úii ori ├«n cursul desf─â┼čur─ârii acesteia;
ÔÇô sumele primite sub form─â de credite bancare sau de alte ├«mprumuturi;
ÔÇô sumele primite ca desp─âgubiri;
ÔÇô sumele primite sub form─â de sponsoriz─âri, mecenat sau dona┼úii;
ÔÇô sumele primite reprezent├ónd forme de sprijin cu destina┼úie special─â din fonduri nerambursabile (subven┼úii);
ÔÇô alte sume ├«ncasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, penalit─â┼úi). Pl─â┼úile din Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi cuprind:
ÔÇô pl─â┼úile efectuate ├«n cadrul activit─â┼úii desf─â┼čurate ├«n scopul realiz─ârii de venituri;
ÔÇô sumele reprezent├ónd restituirea aporturilor ├«n numerar ┼či prin conturi bancare;
ÔÇô sumele reprezent├ónd rambursarea de credite bancare sau de alte ├«mprumuturi;
ÔÇô alte pl─â┼úi efectuate (de exemplu: penalit─â┼úi, amenzi pl─âtite ┼č.a.).

Sumele ├«nregistrate ├«n Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi se totalizeaz─â lunar.
În condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra în ordine cronologică, în funcţie de data efectuării operaţiunii de încasare/plată.
Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi se editeaz─â anual sau la cererea organului de control.
Registrul-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi se arhiveaz─â ├«mpreun─â cu documentele justificative care au stat la baza ├«ntocmirii acestuia. Con┼úinutul minimal obligatoriu de informa┼úii al Registrului-jurnal de ├«ncas─âri ┼či pl─â┼úi este urm─âtorul:
ÔÇô data efectu─ârii opera┼úiunii de ├«ncasare/plat─â;
ÔÇô denumirea ┼či num─ârul documentului justificativ care st─â la baza ├«nregistr─ârii opera┼úiunii;
ÔÇô explica┼úii privind natura opera┼úiunii;
ÔÇô suma ├«ncasat─â ├«n numerar sau prin banc─â, ce rezult─â din fiecare document justificativ;
ÔÇô suma pl─âtit─â ├«n numerar sau prin banc─â, ce rezult─â din fiecare document justificativ.


Nr. pagin─â ......
REGISTRUL-JURNAL DE ├ÄNCAS─éRI ┼×I PL─é┼óI
Nr. crt.Data operaţiunii de încasare/platăDocumentul (fel, număr)ExplicaţiiÎncasăriPlăţi
NumerarBanc─âNumerarBanc─â
01234567
        
        
14-1-1/b
REGISTRUL-INVENTAR (cod 14-1-2/b)
Registrul-inventar serve┼čte ca document contabil de ├«nregistrare a elementelor de natura activelor ┼či datoriilor inventariate (elementele patrimoniale, crean┼úele ┼či datoriile).
Registrul-inventar se ├«ntocme┼čte de c─âtre persoanele care conduc contabilitatea ├«n partid─â simpl─â, ├«ntr-un exemplar.
Registrul-inventar se completeaz─â la ├«nceputul activit─â┼úii, la sf├ór┼čitul exerci┼úiului financiar, precum ┼či cu ocazia ├«ncet─ârii activit─â┼úii.
Registrul-inventar se completează prin înscrierea tuturor elementelor inventariate, element cu element, sau prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate după natura lor, potrivit opţiunii persoanei respective. În acest caz, listele de inventariere se anexează la Registrul- inventar.
În cazul încetării activităţii, Registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor inventariate faptic la acea dată. În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate în ordine cronologică.
În coloana 2 se înscriu elementele inventariate, fie element cu element, fie denumirea grupei de elemente inventariate preluată din lista de inventariere. În coloana 3 se înscrie valoarea de inventar reprezentată de:
ÔÇô valoarea de intrare a elementelor patrimoniale inventariate, potrivit documentelor justificative, sau totalurile din listele de inventariere a elementelor patrimoniale grupate dup─â natura lor;
ÔÇô valoarea r─âmas─â de ├«ncasat, respectiv de plat─â, rezultat─â ├«n urma inventarierii crean┼úelor ┼či a datoriilor.

În condiţiile conducerii evidenţei contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, Registrul-inventar se editează anual sau la cererea organului de control.
Registrul-inventar se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui. Nr. pagină .................
REGISTRUL-INVENTAR la data de ...........
Nr. crt.Denumirea elementelor inventariateValoarea de inventar
123
   
   
Întocmit,
14-1-2/b

x