CALENDAR FISCAL

JOI 2 MAI
Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal - Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Depunerea Declarației ... [continuare]
LEGISLATIE

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Articolul 1
Se aprobă modelul şi conţinutul registrului de bani personali, prevăzute în anexă.

Articolul 2
Operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Articolul 3
Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.

Articolul 4
Registrul de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate.

Articolul 5
Operatorul economic răspunde de integritatea registrului de bani personali şi completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Articolul 6
Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin.

Articolul 7
Organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

Articolul 8
Registrul de bani personali prevăzut la art. 2 se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestuia organelor de control.

Articolul 9
Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Articolul 10
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 11
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici Bucureşti, 30 aprilie 2015.
Nr. 513.

ANEXĂ
Modelul şi conţinutul registrului de bani personali Unitatea .........................................................
C.I.F. .............................................................
Adresa ...........................................................
REGISTRUL DE BANI PERSONALI
Nr. crt.DataNumele şi prenumeleSuma de bani la începerea programuluiFuncţiaOra înregistrăriiSemnătură angajat
ZiLunăAn
         
         
         
         
         
         
Caiet format A4

x